اختصاصی | حجاریان: ترکیب استانداران را ببینید! می‌ترسند

معصومه رشیدیان، انصاف نیوز: سعید حجاریان، مغز متفکر اصلاحات با جسمی ترور شده که سخت سخن می‌گوید اما هنوز هم امیدوار است و اعتقاد دارد که اصلاحات دستاوردهایی در زمان خود داشته است. در جریان تمامی اخبار روز است، ذهنی بسیار آماده و شوخ دارد و تحلیلی از بسیاری اتفاقات رخ داده در عرصه‌ی سیاسی … ادامه خواندن اختصاصی | حجاریان: ترکیب استانداران را ببینید! می‌ترسند