سخنان متفاوت یک دانشجو در دیدار صمیمی رهبری

محمدعلی کامفیروزی، فرزند شهید و دانشجوی دکترای حقوق جزای دانشگاه تهران در دیدار امروز دانشجویان با رهبری گفت: فرمایشات مکرر جنابعالی در زمینه ی باز بودن باب نقد شما و نهادهای زیرمجموعه شما، ضرورت آزاداندیشی در دانشگاه ها، تحمل مخالفان، برافروخته نشدن و جدال احسن با آنها و پرهیز از برخورد امنیتی با دانشجویان، توسط بخشی از … ادامه خواندن سخنان متفاوت یک دانشجو در دیدار صمیمی رهبری