چه پی فکندن در سیل‌بارِ این بندر؟ | تحلیل حجاریان از رخدادهای اخیر

سعید حجاریان در یادداشتی با عنوان «چه پی فکندن در سیل‌بارِ این بندر؟» در کانال تلگرامی خود نوشت: اعتراضات شهریور و مهر ۱۴۰۱، که از پی جان باختن مهسا امینی به‌وجود آمد، دست‌کم از سه منظر قابل تحلیل است. سطح نخست، به اساس موضوع یعنی موجودیتی به‌نام گشت ارشاد شامل بنیان فقهی و بازوهای اجرایی … ادامه خواندن چه پی فکندن در سیل‌بارِ این بندر؟ | تحلیل حجاریان از رخدادهای اخیر