اطهاری: برنامه هفتم محصول جولان نئوفئودالیسم رانتی علیه اقتصاد دانش‌بنیان و ضد توسعه است

علی نیلی، انصاف نیوز: کمال اطهاری اقتصاد دانش‌بنیان را تنها راه توسعه و در نتیجه نجات ایران می‌داند اما مانند غالب اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران اقتصادی و اجتماعی سند برنامه هفتم توسعه را که قرار است مسیر 5 سال آتی این کشور را ترسیم کند، بی‌کیفیت می‌داند. او یک گام فراتر می‌رود و می‌گوید … ادامه خواندن اطهاری: برنامه هفتم محصول جولان نئوفئودالیسم رانتی علیه اقتصاد دانش‌بنیان و ضد توسعه است