نقدی بر بیانیه‌ی یورگن هابرماس و همراهان درباره‌ی جنگ غزه

مصطفی قهرمانی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «نقدی بر بیانیه‌ی یورگن هابرماس و همراهان درباره‌ی جنگ غزه» نوشت: آن آسیب‌شناسی معیوب که در اینجا به آن اشاره می شود رژیم اشغال گر اسرائیل و فرآیند غیرقانونی ایجاد و تشکیل این دولت در قلمرو تاریخی سرزمین فلسطین می باشد. از آن زمان تا … ادامه خواندن نقدی بر بیانیه‌ی یورگن هابرماس و همراهان درباره‌ی جنگ غزه