نقد عبدالکریم سروش به هابرماس و نوح هراری |نشانه‌های شکست اسراییل چیست؟

اسراییل برای مبادله اسرا، پای میز مذاکره با کسانی نشسته است که آنان را تروریست می نامید، و این که خواستار ریشه کن کردن آنها بود، این امر نشانه قوی برای شکست اسراییل در این جنگ نامتقارن ستم کارانه، دغلکارانه، سفاکانه و ضحاکانه بود… با کمال تاسف هنوز آن لشکر عظیم از دانشگاهیان و آکادمیسین … ادامه خواندن نقد عبدالکریم سروش به هابرماس و نوح هراری |نشانه‌های شکست اسراییل چیست؟