غیبت روشنفکران بلوچ از مناسبات حکمرانی | گزارش بخش دوم میزگرد

علی نیلی، انصاف نیوز: دلایل بدبینی اهالی بلوچستان به طرح‌های توسعه، تلقی روشنفکران بلوچ از نگاه حکمرانی به خود، کارنامه ستاد توسعه سواحل مکران، نتایج عینی تاخر توسعه در رفتارهای جامعه محلی، موقعیت ممتاز مهاجران بلوچ‌ در آفریقا، هویت قومی و حس تبعیض، زمینه‌های یارگیری گروه‌های سلفی و… از مباحث مطرح شده در بخش دوم … ادامه خواندن غیبت روشنفکران بلوچ از مناسبات حکمرانی | گزارش بخش دوم میزگرد