خرید تور تابستان ایران بوم گردی

گزارش برخی از روزنامه‌ها درباره روایت‌های ایذه و کشته شدن کیان پیرفلک

در پی انتشار روایت مادر کیان پیرفلک روزنامه های زیادی صفحات خود را به ایذه و ماجرای کشته شدن کیان اختصاص داده‌اند.

روزنامه شرق صفحات ۱، ۱۰ و ۱۲ روز شنبه را به کیان پیرفلک اختصاص داده است. شــهرزاد همتی در روزنامه شرق نوشت:

به نام خداوند رنگین کمان، این قایق را ســاختم برای جشــنواره جابربن حیان و می خــوام الان امتحانش کنــم تا ببینم کار می کنه یا نه… تصویرها محو می شــوند، این بار کودک قصه، قایقی در دستش نیست، میان پارچه ای سیاه خوابیده و صدای ضجه از اطرافش می آید، یخ ها روی تن بچه گانه زیبایش، با خون رقصان پایین می ریزند… تیر، ریه اش را جلوی چشمان مادر و برادر دو ساله اش سوراخ می کند و کیان به سمت خداوند رنگین کمان پرواز می کند. در لحظه نگارش این گزارش، حدود دو ســاعت از مراســم تدفین کیان پیرفلک، کودک ۹ساله اهل ایذه می گذرد. پدر او با هوشیاری پایین در بیمارســتان گلستان بستری اســت. هرچند طبق گفته عموی کیان به «شرق»، روز گذشــته به گفته پزشکان شرایط پدر پایدارتر بود اما او در حال جدال با مرگ و زندگی اســت. چهارشنبه شب با اصابت چند تیر، یک زندگی به آتش و خون کشــیده شــد و مادر کیان تا ابد لحظه جان دادن پســرک خوش ســیمایش را فراموش نمی کند و کل ایران با یخ های روی پیکر کیان آب شدند و به زمین ریختند.

خداوند بخشنده مهربان / روایت های رسمی و غیررسمی رضا شــریعتی ۲۵ ســاله، کیان پیرفلک ۹ ســاله، اشرف نیک بخت ۴۵ ســاله، آبتیــن رحمانی ۱۳ ســاله، علی موالیی و دو نفــر با هویت نامعلوم افرادی هســتند که جان شیرینشــان در حادثه ایذه از دست رفت. روایت ها حتی در خانواده کیان پیرفلک یکسان نیست. پدربزرگ کیان می گوید ماجرا تروریستی بوده اما مادر کیان که در ماشین حضور داشته، چه پیش از خاکسپاری، چه در روز خاکسپاری و چه در صفحه اینســتاگرامی خــود مأموران لباس شــخصی را متهم به رگبار بســتن ماشــینی می کند که خانواده اش در آن بوده انــد. این تنها روایت مادر کیان پیرفلک نیست، بلکه خانواده شهدای دیگر این واقعه نیز روایتی متفاوت از روایات رسمی درباره فاجعه ایذه دارند.

بعد از این واقعه، یک بیانیه از سوی داعش مبنی بر قبول مسئولیت این حادثه از ســوی این گروه تروریستی منتشر شد اما با انتشار اخباری مبنی بر جعلی بودن این بیانیه، بیانیه از روی سایت ایرنا حذف شد. روز گذشته در مراسم تشییع شهدای ایذه، استاندار خوزستان از دستگیری عوامل مرتبط با حادثه تروریستی در ایذه خبر داد. خلیلیان با بیان اینکه در ۲۵ آبان یک واقعه تلخ به وقوع پیوست و عده ای با سوءاستفاده از هیجانات برخی از جوانان و مطالباتی که داشتند، در میان آنها شروع به تیراندازی کردند، گفت: «متأسفانه در این حادثه تعدادی از هم وطنان به شهادت رسیدند که بلافاصله بعد از این حادثه، بررسی آن در دستور کار مقامــات انتظامــی و امنیتی قرار گرفــت و در حال حاضر ۱۱ نفر از افرادی که در این قضایا دست داشتند، دستگیر شدند. یکی از آنها قصد داشــت از طریق مرکز یکی از استان های شــمال غربی از کشور خارج شــود و با رفتن به اروپا خود را در واقع به کشــورهای فرانسه یا آلمان برساند که دستگیر شد و ما خواسته ایم به استان ارجاع داده شود تا با همکاری همه افرادی که مسئول این کار هستند و افراد بازداشت شده، پازل طراحی این جنایت در کشور که در واقع سردمداران آنها خارج از کشور هستند، به خوبی پیگیری و عوامل به مردم معرفی شده و زوایای مختلف آن روشــن شود». محسن رضایی به عنوان یکی از حاضران در مراسم خاکسپاری شــهدای حادثه تروریستی ایذه نیز اظهار کرد: «دو، سه نفر از مسببان این حادثه تروریستی در حالی که می خواستند از مرز ماکو خارج شــوند، دستگیر شــدند و در حال بازگشت به سمت اهواز هستند. مطمئن باشید هرکسی که در این حادثه دخالت داشته است، هر که باشــد و در هر سوراخی رفته باشد، او را دستگیر خواهیم کرد و از او انتقام می گیریم. از مسئولان قضائی می خواهم که افراد جنایتکار را بــه ایذه بیاورند و در مقابل چشــم مردم مجازات کنند تا بدانند ایذه قهرمان همیشه سرپای خود ایســتاده است و با دادن چند شهید خم نمی شــود و مســیر تاریخی خود را ادامه خواهد داد و به هیچ وجه در برخورد با مسببان کوتاهی نخواهد شد. معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: خــود من که به نمایندگی از رئیس جمهــور در ایذه حضور پیدا کرده ام، کار را دنبال خواهم کرد. به چه جرمی مردم خوب ایذه را به رگبار بســته اند؟ مردم ایذه همیشه یکی از کانون های تاریخ ساز قوم بختیاری بوده اند و از آزاد کردن مشروطه تا حادثه ۱۵ خرداد، ۲۲ بهمن تا بیرون کردن صدام از ســرزمین های ایران اسالمی نقش داشتند. مگر دشمن می تواند ایذه را با شکست مواجه کند؟ مگر می تواند در چهره نورانی مردم ایذه غم و غصه به وجود بیاورد؟».

وی تأکید کرد: «معترضان حق دارند حرفشان را در این کشور بزنند و این حق مردم اســت. اصلا انقلاب آمده اســت تا صدای مردم به گوش دولتمردان برسد. همان طور که مردم در انتخابات مشــارکت دارند، در طرف دیگر هم اگر حرفــی دارند، انقلاب به آنها گفته اســت به صورت مســالمت آمیز و قانونی حرف خود را به گوش دولتمردان برسانید. اما دشمن پشت سر معترضان قرار گرفته اســت و در حادثه تروریستی ایذه از دو سمت به سوی یک میدان تیراندازی می کنند. در حال حاضر ســه نفر بسیجی زخمی شــده اند و در بیمارســتان های اهواز تحت بررسی هستند. من به دوســتان می گویم چرا ایــن فیلم ها را پخــش نمی کنید؟ و چرا موتورســوارهایی را که ۲۴ ســاعت قبل به دوربین هــا تیراندازی کردنــد و آنهــا را خاموش کردید، نشــان نمی دهیــد؟ که به من می گویند در حال شناسایی و دستگیری این عوامل هستیم. من به آنها گفتم اکنون مســئله فضای مجازی و جنگ در افکار عمومی یک جنگ بســیار مهم اســت و شــما نباید به خــود اجازه دهید اطلاعات این عوامل را به مردم ندهید. باید کارهای اطالعاتی خود را انجام دهید اما به مردم هم بگویید موتورســوارانی ۲۴ ساعت قبل آمدند و دوربین ها را با تیراندازی خاموش کردند و با توجه به اینکه عکس آنها را دارید به مردم نشــان دهید. موتورهای نیروی بســیجی را تکه تکه کردند و باید سه بسیجی را که در این حادثه مجروح شده اند، نشــان دهید تا مردم بدانند چگونه بسیج، سپاه و ارتــش در کنار مردم در خون خود می غلتند». همچنین معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از ترخیص چهار نفــر از مصدومان حادثه تروریســتی ایذه خبــر داد. دکتر حبیب حی بر، با اشــاره به آخرین وضعیت مجروحان حادثه ایذه اظهار کرد: تاکنون ۱۴ بیمار به بیمارســتان های شــهرهای تابعه علوم پزشــکی اهواز اعزام و بستری شدند که چهار نفر از این تعداد به صورت سرپایی درمان و ترخیص شده اند. وی با بیان اینکه تاکنون پنج نفر از این مصدومان تحت عمل جراحی قرار گرفته اند، افزود: حال چهار نفر از این مصدومان وخیم است.

خداوند ســنجاقک رنگ رنگ/ روایــت یک روزنامه نــگار در ایذه درباره تراژدی مرگ کیان پیرفلک

محســن فرهادی باجولی، روزنامه نگار اهل ایــذه، در گفت وگو با «شــرق»، جزئیاتی از حادثه روز چهارشنبه در شهرستان ایذه را روایت کــرده و می گوید: «هیچ چیــزی را نمی توان به صــورت قاطع تأیید یا تکذیب کرد. وقتی منابع خبری رسمی اعلام می کنند درست ۲۴ ساعت پیش از این فاجعه، دوربین های میدان هلال احمر با سلاح جنگی از کار افتاده بود و هیچ فیلمی از واقعه وجود ندارد، چگونه می شود درباره ایــن ماجرا با قطعیت صحبت کرد؟ حتی روایت های خانواده پیرفلک نیز با یکدیگر متفاوت اســت. پدربزرگ و دایی کیان اقدام را تروریستی می دانند؛ مسئله ای که به گفته استاندار خوزستان، ۱۱ نفر به دنبال آن بازداشت شدند. اما هیچ جریان خاصی از داعش تا جیش العدل یا هر جریان تروریســتی دیگری هنوز مسئولیت این ماجرا را نپذیرفته است. امــا روایت یک طرف دیگر ماجرا، روایت مادر کیان اســت؛ روایتی که می گوید مأموران شخصی فرزندم را کشته اند.

او با بیان اینکه این فاجعه را باید از ابعاد دیگری بررسی کرد، گفت: «فاجعه اینجاســت که من دو ماه پیش یک جلسه داشتم. من در این جلسه به مشاور استاندار گفتم این فرماندار، اصلا صلاحیت فرمانداری نــدارد. دلیلش را نیــز می توان در حوادث پی درپی کــه در ایذه اتفاق می افتد، دریافت. در آن جلسه گفتم بررسی کنید و ببینید فقط در زمان این آقا چند درگیری مسلحانه در ایذه رخ داده است». او در ادامه افزود: «به عنوان مثال سال گذشــته شهردار شهر دهدز در شهرستان ایذه در درگیری مســلحانه بی گناه کشته می شود. شهردار در حال خوردن غذا در یک رستوران بود که حین یک درگیری مسلحانه بین اراذل و اوباش و مأموران کشته می شود. من پس از این واقعه گزارشی تهیه و منتشر کردم و در آن از ضعف فرماندار ایذه که در واقع رئیس شــورای تأمین در ایذه اســت، صحبت کردم. آن زمان ایذه فرمانده انتظامی نداشت . بعد از این اتفاق تلخ، فرمانده انتظامی ایذه منصوب شد. ما آنجا گفتیم چرا کسی را که یک روز ســابقه فرمانداری ندارد، فرماندار شهرستانی حساس در خوزستان می کنید؟ شهرستانی مثل ایذه که چه در مسائل اجتماعی و چه سیاسی یک شهرستان استراتژیک است و هر موضوعی که در آن رخ می دهد، فقط دامان ایذه را می گیرد».

او در ادامــه افزود: «یک ســال بعد از این ماجــرا، یعنی همین دو ماه پیش این آقا سرپرســت فرمانداری ایذه بــود، حداقل او را عوض می کردند، نه اینکه از سرپرست به مسئول تغییر سمت پیدا کند». فرهادی تصریح کرد: «یک اتفاق به این شکل در ایذه رخ می دهد.

عده ای آمدند و عزیزان مردم را کشــتند. کار هر کسی که هست، اصلا داعش، جیش الظلــم، جیش العدل یا… . چه می شــود که به راحتی عده ای می آیند در شهر و مردم را به رگبار می بندند و می روند؟ آیا غیر از ضعف رئیس شــورای تأمین و فرماندار شهرستان است؟ چند اتفاق بیفتد تا این مسئله برای آقایان مسجل شود؟ از زمان کرونا تاکنون چند درگیری مســلحانه در شهرستان ایذه رخ داده است؟ چرا این اتفاق به این راحتی در ایذه می افتد؟

او با بیان اینکه امروز هم واکنش مادر کیان مسئله را کاملا متفاوت کرد: «روایت ها از اصل ماجرا تقریبا مشــابه است. طبق منابعی که ما داریم، ماشــین ها در حال حرکت در چهارراه هلال احمر بودند، پلیس به ماشــین ها اجازه ورود به خیابان هایی را که معترضان در آن تجمع کرده بودند، نمی دهد. ماشین خانواده پیرفلک هم بنا بر دستور پلیس از مســیر بازمی گردد و تیراندازی رخ می دهد و روایت های متفاوتی که در این زمینه ذکر شــد». او با بیان اینکه پیکر کیــان برای وداع با مادر به خانه پدری برده شــده، می گوید: «اصلا ماجرا ربطی به ســردخانه نداشت و آنها بعد از وداع پیکر را به سردخانه منتقل کردند».

خداوند پروانه های قشنگ

مهرداد پیرفلــک، عموی کیان، تمایلی به گفت وگــو درباره نحوه شــهادت برادرزاده اش ندارد. او با بیــان معذوریت هایش از گفت وگو دربــاره وضعیت پدر کیان به «شــرق» گفت: «برادرم در بیمارســتان گلستان بستری است، متأسفانه شرایط خوبی ندارد؛ اما امروز پزشکان گفتند کمی بهتر اســت». او همچنین درباره مادر کیان نیز گفت: «شما خودت بچه داری؟ فکر کن بچه نازپرورده ات را با آن وضعیت بکشند، دیوانه می شوی، ممکن است دست به هر کاری بزنی، این مادر مگر این تصویرها از ذهنش پاک می شــود؟ تو اگر مادری می دانی و نباید حال مادر کیان را بپرسی، مادر کیان کمرش شکسته…». هیچ روایت دقیقی از نحوه تیراندازی به ماشین خانواده پیرفلک وجود ندارد. در حال حاضر تشــییع شهدا به پایان رســیده و تباش خبرنگار «شرق» برای صحبت با مسئولان محلی به جایی نرسید. مسئولان روابط عمومی آموزش و پرورش استان خوزســتان با پاس دادن ما به مدیر آموزش و پرورش استان و ارجاع مجدد به مسئول روابط عمومی، مثل روش اخیر وزارت آمــوزش و پرورش، حتی از ارائه یک روایت ســر بــاز زدند تا احتمالا مثل همیشه بعد از انتشــار گزارش جوابیه ارسال کنند. با وجودی که آموزش و پرورش هیچ نقشی در این ماجرا نداشت؛ اما مسئول آموزش و پرورش شهرســتان ایذه در مراسم تشییع این کودک حضور داشتند و حتی حاضر نشدند یک روایت به روزنامه ارائه دهند.

شــماره اســتاندار از دسترس خارج بود و بیشــتر منابع محلی نیز ترجیــح دادند به دلیل برخوردهای احتمالــی، از صحبت و اظهارنظر خودداری کنند.

خدایی که از بوی گل بهتر است

فیلم های منتشر شــده از کیان پیرفلک آتش به جــان می زند. این حجم از درد برای مردم ایران زیاد است. هیچ کاری از ما روزنامه نگاران ســاخته نیست؛ اما چند سؤال برای همه ما وجود دارد که کاش کسی به آنها جواب می داد؛ ما به عنوان یک روزنامه رسمی در کشور، هرچند موظف به رعایت بی طرفی و انتشــار خبر بدون احساسات هستیم؛ اما در نهایت نیز خبرهای رسمی را به رسمیت می شناسیم و می پذیریم. ما نیز مثل دیگر رسانه های داخلی تروریستی بودن ماجرا را می پذیریم؛ اما یک سؤال مشخص وجود دارد؛ من به عنوان یک عابر در خیابان چگونه می توانم مأموران لباس شخصی را از تروریست، از جانی و روانی و دزد تشــخیص دهم؟ چه وجه تمایزی در نحوه پوشش لباس شخصی با افراد عادی وجود دارد؟ مسئله بعدی فیلم های منتشر شده از دوربین داروخانه ها و فروشگاه هاســت که نیروهای لباس شــخصی ها را در حال کتک زدن زنان و مردانی نشــان می دهد که زیر مشت و لگد فریاد می زنند که در حال خریدکردن هســتند. آیا اینها مأمورنما هستند؟ آیا از لباس شخصی ها سوءاستفاده می کنند؟ چرا یک مرز دقیق مشخص نمی کنید؟ ســؤال بعدی درباره وظیفه ما خبرنگاران اســت؛ خیلی از ما روزنامه نگاران دوســت داشتیم امروز در ایذه باشیم و از تشییع پیکر گل هــای پرپر این شهرســتان گزارش بگیریم. مادر کیــان را به آغوش بکشیم، حرف هایش را بشنویم، دلمان می خواست بعد از نمازجمعه زاهدان بین مردم باشیم و با آنها صحبت کنیم، به اصفهان برویم و از حادثه تروریستی اصفهان گزارش تهیه کنیم… . کدام ضمانت اجرائی وجود داشت که بعد از انتشار این گزارش ها دچار بازخواست نشویم؟

چــرا ما به عنوان روزنامه نگار باید پشــت سیســتم های روزنامه، فیلم شهروند-خبرنگارها را ببینیم، بعد روایت هایمان را از روی آنها منتشر کنیم و حتی مدیران رســانه ما جواب درستی برای ما نداشته باشند و ترجیح بدهند خبرنگار خود را در تحریریه نگه دارند که حاشــیه برای خبرنگار و رسانه درست نشــود؟ چه کسی قرار است این تناقضات را حل کند؟ خداوند رنگین کمان، خداوند بخشــنده مهربان، لطفا صدای ما را شنوا باش. ما خیلی غمگینیم، خیلی زیاد…


کیان پیرفلک، کودک ایذه‌ای، در وقایع اخیر این شهر کوچک کشته شده است. از او ویدئویی‌هایی در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که مادرش پیش‌تر در صفحه شخصی خود قرار داده بود. هرچند ویدئو کشته‌شدن این کودک 9‌ساله که مادرش از همسایه به دنبال یخ برای جنازه تیر‌خورده‌اش است، همه را متأثر کرد. در یکی از ویدئوها، او در حال امتحان قایقی است که درست کرده تا در جشنواره جابربن‌حیان شرکت کند. او ابتدای ویدئو که برای معلمش در شبکه شاد فرستاده است، می‌گوید: «به نام خداوند رنگین‌کمان». از زمان انتشار خبر کشته‌شدن این کودک که در کلاس سوم دبستان درس می‌خواند و در ماشین همراه خانواده‌اش بوده، بسیاری حیرت‌زده و اندوهگین هستند. نام او در حافظه مردم ایران ثبت شد و این مصرع «‌به نام خداوند رنگین‌کمان‌»، شعری از «محمود پور‌وهاب» که در کتاب فارسی قرار دارد، تبدیل به مطلع بسیاری از متن‌هایی شده است که در غم از‌دست‌دادن این کودک نوشته‌اند.در بخشی از این شعر آمده است‌:

خدایا به ما مهربانی بده‌/ دلی ساده و آسمانی بده/ دلی صاف و بی‌کینه، مانند آب‌/ دلی روشن و گرم، چون آفتاب 

داغی بر دل

علیرضا عصار این شعر را همان پنجشنبه‌شب و ساعاتی بعد از این اتفاق بازخوانی و به‌عنوان قطعه‌ای منتشر کرد. آن‌طور که در اخبار منتشر‌شده از معاون سیاسی-اجتماعی استاندار خوزستان آمده است، این یک حادثه کور بوده‌؛ «‌حادثه‌ای که در ایذه اتفاق افتاده توسط یک تیم تروریستی انجام شد و این تیم از فضای ملتهب اغتشاشی که تعداد معدودی ایجاد کرده بودند، استفاده کردند و مستقیم به سمت مردم از‌جمله پسر‌بچه‌ای که در ماشین بود، تیراندازی کرده و آنها را به شهادت رساندند». پدر این پسر نیز به دلیل مجروحیت ناشی از تیراندازی در بیمارستان بستری است.

کشته‌شدن این کودک قلب بسیاری از مردم را عمیقا جریحه‌دار کرد و سبب شد از منظرهای مختلف به این اندوه واکنش نشان دهند. هنگامه قاضیانی به مهتاب کرامتی سفیر یونیسف در ایران وظایفش را یادآوری کرد و او نیز اندکی بعد استعفای خود را بر سربرگی از یونیسف در حساب کاربری خود قرار داد‌. او که از شهریور ۱۳۸۵ از سوی «یونیسف» (صندوق کودکان ملل متحد) به‌عنوان «سفیر حسن‌نیت و صلح» برگزیده شده بود، در این سربرگ اعلام کرده بود‌: «‌من همیشه جایی بودم که بتوان برای کوکان کاری کرد». بر این برگه این بخش از حقوق کودکان جهان نوشته شده است که کودکان باید از هرگونه سوءاستفاده، آزار و خشونت دور باشند.

تعدادی از سینماگران و چهره‌های شناخته‌شده دیگر نیز با خانواده این کودک همدردی کردند‌؛ از اصغر فرهادی و شهاب حسینی گرفته تا صابر ابر، عارف غلامی‌‌ و شقایق دهقان.

کودکی برای فردا

کیان پیرفلک از آن کودکانی بود که ایران به آن نیاز داشت؛ این را می‌توان در یادآوری‌های مادرش و فیلم‌هایی که از او منتشر شده دریافت و بیشتر غمگین شد. او همان‌طور که قانون و ما بزرگ‌ترها از او انتظار داشتیم، رفتار می‌کرد. مادرش از او بر سر مزارش نقل‌قول کرد که به پدرش دم هلال‌احمر گفت‌: «‌بابا به پلیس‌ها اعتماد کن، خوبی‌مون را می‌خوان‌».

همچنین از او فیلمی منتشر شده است که در حال کاشتن گیاه است برای مراقبت از محیط زیست، برای اینکه بتواند کار مفیدی برای دنیا انجام دهد، برای اینکه ایران و جهان زیباتر باشد.مادرش «‌زینب مولایی‌راد» از آرزوی او نیز گفته که می‌خواست مهندس رباتیک شود. 

شهری کوچک

اما کیان پیرفلک یک کشته‌شده از شهر کوچک ایذه است که به ندرت در اخبار مطرح می‌شد. یک شهر کوچک از استان خوزستان که هم‌جوار استان‌های کهگیلویه‌و‌بویر‌احمد و چهارمحال‌و‌بختیاری است. مردم آنجا بختیاری هستند و هوایش با بقیه استان متفاوت است و قطب اکوتوریسم استان خوزستان محسوب می‌شود‌. اما امکانات این شهر حدودا 300 هزار نفری محدود است. ماجرای هزینه تعمیر یک‌میلیارد‌و 500 هزار تومانی استخر سرپوشیده این شهر که مورد موافقت شورای شهر و هیئت دولت قرار نگرفت، جزء اخباری بود که چند وقت پیش در اخبار منتشر‌شده از این شهر مورد توجه قرار گرفت. مرداد امسال بود که وزش باران‌های سیل‌آسا و جاری‌شدن آب از مسیل‌های شهری، خیابان‌های شهر ایذه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به زیر آب برد‌. فروردین امسال یک کودک سه‌ساله هنگام شنا در رودخانه منطقه مرغا غرق شد. در تیرماه چهار مدرسه در روستاهای اطراف شهرستان ایذه افتتاح شدند؛ هرچند چهار سال پیش ایسنا اطلاع داده بود دوهزارو ۵۰۰ دانش‌آموز در ۱۱۸ مدرسه عشایری در ایذه مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۱۶ مدرسه چادری یک یا دو‌کلاسه و ۱۸ مدرسه کانکسی هستند.

حقوق کودک فراموش نشود

مرگ «کیان پیرفلک» در کنار دو کودک 14 و 13‌ساله دیگر در شهر «ایذه» به تعداد کودکان کشته‌شده این روزها اضافه کرد. تصویر پیکر غرق در خون این کودک و چهره هراسیده کودکی در متروی خیابان دولت تهران و خبر به حضانت داده‌شدن آرتین به خواهرش -‌بعد از کشته‌شدن پدر و مادرش- بار دیگر این نکته مهم و فراموش‌شده این روزها را خاطرنشان می‌کند که جان کودکان عزیز است، نیاز است که از حال کودکان در این روزها مراقبت کرد و باید دولت به دنبال ایجاد فضای امن برای آنان باشد و در قبال جان و آرامش آنان مطابق با تمام معیارهای جهانی و اسلامی مسئول است. دولت ناگزیر است برای دفاع از کودکانی که در این شرایط به هر طریقی حضور دارند، چه مانند «کیان» در حال گذر از منطقه درگیری هستند و چه دیگر کودکان زیر 18 سال حاضر در اعتراضات، به مأموران خود آموزش‌های لازم را برای حفظ و امنیت جان آنها بدهد‌. دولت و نیروی انتظامی در هر لحظه نباید فراموش کنند که حفظ جان کودکان بر عهده آنان است. هرچند مسئولان بر نداشتن تیرهای جنگی توسط مأموران انتظامی تأکید دارند، اما تاکنون کودکان در این میان آسیب بسیار دیده‌اند. «کیان پیرفلک» در ذهن بسیاری ماندگار شد و نحوه کشته‌شدن او همچون داغی فراموش‌نشدنی در حافظه تاریخی مردم ثبت شد.


روزنامه هم میهن نیز با سیاه کردن کل صفحه اول و همچنین یک گزارش به روایت های مختلف این واقعه پرداخته است.

روایت هم‌میهن از حادثه ایذه که هفت نفر در آن شهید شدندنماینده ایذه در گفت‌وگو با هم‌میهن: اغتشاش‌گران تروریست‌های ایذه بودند

ساعت شش عصر، یک شب خوش‌آب‌وهوا در شرق خوزستان، کیان «شیر سنگی» شد؛‌رسمی قدیمی در میان بختیاری‌ها که بالای مزار فوتی‌های دلیرشان مجسمه شیرسنگی نصب می‌کنند.

ایذه، قطب گردشگری خوزستان، در روزهایی که گرما بالاخره رفته و «بهار» از راه رسیده بود، چهارشنبه، بیست‌وپنجم آبان 1401، روز و شب خوشی نداشت؛ شب آخر هفت نفر از ایل بختیاری، شب آخر زندگی کیان پیرفلک که نماد حادثه‌ای شد که مسئولان آن را تروریستی می‌دانند و هفت نفر در آن با شلیک گلوله افرادی ناشناس که براساس روایت‌های رسمی، موتورسوار بوده‌اند، کشته شدند.

کیان پیرفلک، 9ساله و محصل کلاس سوم دبستان که به گفته مادرش «دوست داشت مهندس روباتیک شود و بسیار باهوش بود»، آرتین رحمانی، دانیال پایبندی و سپهر مقصودی چهار نفر از هفت شهید این حادثه و زیر 18 سال بودند؛ حادثه‌ای که 10نفر هم مجروح دارد و میثم پیرفلک، پدر کیان یکی از آنهاست. کشته‌شدن کیان که کم‌سن‌ترین شهید این حادثه است، در دو روز گذشته واکنش‌های زیادی را برانگیخته، آن هم پس از انتشار فیلمی از او که در آن کیان، قایقی دست‌ساز را امتحان می‌کند که به گفته خودش می‌خواسته آن را به جشنواره جابربن‌حیان بفرستد؛ ویدیویی که با یک جمله آغاز می‌شود: «به نام خدای رنگین کمان…» و همین جمله، حالا موجی از متن‌ها، ویدئوها، طرح‌های گرافیکی و ساخت قطعات موسیقی را به راه انداخته است؛ نمونه‌‌اش قطعه‌ای که علیرضا عصار، شعر «به نام خداوند رنگین کمان»، اثر محمود پوروهاب را که در بخش ستایش کتاب فارسی سوم دبستان منتشر می‌شود، خوانده است.

ایذه سه روز پرالتهاب را گذرانده و دیروز با حضور گسترده مردم، مراسم تشییع و خاکسپاری شهدا در آن برگزار شد. دیروز صادق خلیلیان، استاندار خوزستان گفت که 11 نفر از افرادی که در این حادثه مشارکت داشته‌اند حین فرار دستگیر و در حال بازجویی‌اند، درحالی‌که محسن رضایی، معاون رئیس‌جمهوری گفت، سه نفر از عوامل حادثه تروریستی ایذه در حالی که می‌خواستند از مرز ماکو خارج شوند، دستگیر شدند. عبدالرضا سیفی، معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان هم در پاسخ به خبرها درباره اینکه ماموران امنیتی به سمت خانواده پیرفلک و دیگر شهدای این حادثه شلیک کرده‌اند، گفت که نیروهای نظامی و انتظامی در وقوع حادثه ایذه هیچ‌گونه نقشی نداشته‌اند و این افراد با سلاح جنگی به شهادت رسیده‌اند، درحالی‌که نیروی انتظامی از سلاح استفاده نمی‌کند.

روایت مادر کیان پیرفلک اما در مراسم خاکسپاری پسر 9ساله‌اش، متفاوت بود: «نگویند تروریست بوده‌اند … کیان گفت زود برویم، ساعت 6، تیراندازی شروع می‌شود. گفتم از کمربندی برویم، گفت نه بگذار اول از این طرف برویم. دم در هلال احمر، ماموران گارد ویژه ایستاده بودند، یک طرف هم لباس‌شخصی‌ها ایستاده بودند، از جلویشان رد شدیم. نزدیک 200 تا 300 متر جلوتر هم مردم بودند. یکی از ماموران به ما گفت برگردید. کیان می‌دانید چه گفت؟ (ای دردت به‌جانم) گفت بابا این دفعه را به پلیس‌ها اعتماد کن، برگرد، خوبی ما را می‌خواهند. میثم درجا دور زد و رفتیم سمت پلیس‌ها. شیشه‌های ماشین بالا بود، بعد ماشین را به رگبار بستند. من گفتم بچه‌ها بروید زیر صندلی. بچه کوچکم را بردم زیر داشبورد که خودم تیر بخورم. کیان تپل بود نتوانسته بود برود زیر صندلی. تیر زدند، شوهرم جیغ زد. فکر کردم از ترس است، نگو تیر خورده بود. در را باز کردم گفتم آقا نزنید، زن و بچه است. پسر کوچکم را خودشان بردند داخل هلال احمر. همان سه نفر … (مامورین) بچه‌ام را بردند بیمارستان.»

چندساعت بعد از انتشار فیلم حرف‌های زینب مولایی، مادر کیان، خبرگزاری فارس نوشت: «شواهدی از قبیل اظهارات افراد حاضر در میدان، فیلم‌های دوربین مداربسته که دقایقی قبل از حادثه موتورسوارهای مسلح را در حال تیراندازی به دوربین‌ها برای از کار انداختن آنها نشان می‌دهد و اطلاعات اولیه از بازداشت‌شده‌هایی که گفته شده در حین فرار از مرز دستگیر شده‌اند بر تروریستی بودن عملیات گواهی می‌دهد. اما خانم مولایی مادر کیان معتقد است، فرزندش را ماموران کشته‌اند. او می‌گوید ماموران برای امنیت‌شان به آنها توصیه کرده‌اند که به سمت اغتشاش‌گران نروند و هنگامی که دور زدند همان‌ها به ماشین‌شان تیراندازی کرده‌اند. پلیس بارها اعلام کرده است که در اغشاشات از سلاح جنگی استفاده نمی‌کند. از ادعای خانم مولایی نیز هیچ سندی منتشر نشده است، درحالی‌که چنین اتفاقاتی منطقا نمی‌تواند توسط دوربین موبایل‌های چندصد نفر از حاضرین که در میدان بوده‌اند ثبت نشده باشد.»

پیکر «کیان» برای یک تا دو ساعت در خانه ماند

دسترسی به خانواده کیان پیرفلک بسیار سخت است، آنها عزادارند، مادر پس از بازگشت از خاکسپاری در خانه‌اش با اقوام و همسایه‌ها مشغول عزاداری است، پدر در بیمارستان است. یکی از اقوام مادری به هم‌میهن می‌گوید که آنها شرایط توضیح درباره ماجرا را ندارند. هر چه هست به صورت ویدئو در فضای مجازی منتشر شده. این عضو خانواده پیرفلک که نمی‌خواهد اسمش گفته شود، صبح روز گذشته در مراسم خاکسپاری کیان شرکت کرده و می‌گوید: «دو سه هزار نفری در این مراسم حضور داشتند. پیکر او را ابتدا همراه با سایر افرادی که در حادثه جان‌شان را از دست داده بودند، از اهواز تشییع کردند و سپس خانواده‌ها پیکرهای عزیزان‌شان را تحویل گرفتند و در منطقه خودشان دفن کردند. پیکر کیان هم در قبرستان روستای پرچستان گوروئی به خاک سپردند. گوروئی طایفه پیرفلک است و تمام اقوام در این قبرستان دفن می‌شوند.»

روز پنجشنبه تصاویر و ویدئوهایی از پیکر نیمه‌برهنه کیان منتشر شد که نشان می‌داد خانواده او را به خانه برده، روی تختی قرار داده‌اند و دورش را با قالب‌های یخ پوشانده‌اند؛ تصویری که بسیاری را تحت تاثیر قرار داد. این عضو خانواده پیرفلک به هم‌میهن تاکید می‌کند که این وضعیت فقط برای یکی دو ساعت ادامه داشت. پس از آن پیکر کیان به بیمارستان شهدای ایذه منتقل شد و از آنجا برای کالبدشکافی به اهواز فرستاده شد. او ادامه می‌دهد: «در پزشکی قانونی اهواز، اینکه شلیک از کدام تفنگ جنگی صورت گرفته و دلیل اصلی مرگ چه بوده، بررسی و سپس پیکر برای تشییع تحویل داده شد.» به گفته این عضو خانواده کیان پیرفلک، تیر به سمت چپ سینه کیان، شلیک شده و ظاهرا همان گلوله منجر به مرگ او شد. او درباره وضعیت پدر کیان هم که گفته می‌شود سه گلوله به کمرش شلیک شده می‌گوید، در بیمارستان گلستان اهواز در بخش آی‌سی‌یو بستری و تحت درمان است. مادر هم در خانه است، براساس رسوم بختیاری، وقتی کسی عزادار می‌شود، تمام بستگان دور او جمع می‌شوند و تا چند روز تنهایش نمی‌گذارند. حالا هم مادر کیان در این وضعیت است. این عضو خانواده پیرفلک می‌گوید که تا این لحظه (بعدازظهر روز جمعه) مسئولی برای پیگیری وضعیت یا جویا شدن از حال‌شان مراجعه نکرده است. اما ظاهرا رئیس‌جمهوری دستور پیگیری پرونده را داده و موضوع در جریان است. حتی محسن رضایی، همراه با تعدادی از مسئولان روز گذشته در مراسم خاکسپاری حضور داشت.

میثم پیرفلک؛ ترخیص قطعی از بیمارستان گلستان

با اینکه به استناد به خبرها و اظهارات این عضو خانواده پیرفلک، پدر کیان در بیمارستان گلستان بستری شده است، اما خبرهای رسیده از این بیمارستان نشان می‌دهد که پدر به اسم میثم پیرفلک روز پنجشنبه از بیمارستان ترخیص قطعی شده است. یک منبع آگاه در این بیمارستان به هم‌میهن می‌گوید که بیمارستان در ابتدا اصل ماجرا را انکار کرد و نپذیرفت که چنین کسی در بیمارستان بستری است، اما با دسترسی به سیستم اسامی بیماران بستری‌شده مشخص شد که میثم پیرفلک (پدر کیان) در بخش اورژانس جراحی بستری شده و همان روز یعنی 26 آبان (روز پنجشنبه) در پرونده‌اش ترخیص قطعی زده شده است. اصلا هم مشخص نیست که آیا او به بیمارستان دیگری منتقل یا مرخص شده است.

نادیده گرفتن نقش وزارت کشور در حوادث اخیر

هدایت‌الله خادمی، نماینده ایذه و باغملک دوره دهم مجلس شورای اسلامی است. او درباره روایت‌های متفاوتی که درباره اتفاق ایذه وجود دارد، به هم‌میهن می‌گوید:«دو روایت نقل می‌شود، یکی اخباری است که در تلویزیون مطرح می‌شود و دیگری چیزی که میان مردم و خانواده عنوان می‌شود. نکته مهم درباره اتفاقات ایذه این است که مردم این شهر، برخلاف دوره‌های قبلی در سال‌های 96 و 98، جزو آخرین گروه‌های معترض بودند. یعنی در دو ماه گذشته، به صورت بسیار معدودی اعتراض داشته‌اند. درحالی‌که مردم این شهر از نظر معیشتی شرایط نامناسبی دارند. اهالی این منطقه معضل بیکاری دارند و از نظر اقتصادی در فقر به سر می‌برند. درحالی‌که در دوره‌های قبلی، مردم آن، در اعتراضات نقش مهمی داشتند.» او در ادامه شرایط جغرافیایی و سخت بودن ورود گروه‌های تروریستی به منطقه را مورد توجه قرار می‌دهد. به گفته او، ایذه شهری است که راه‌های فرار زیادی ندارد، منطقه‌اش کوهستانی است و تا مرکز استان 220 کیلومتر راه است. بنابراین این انتظار وجود داشت که پیش‌بینی چنین شرایطی می‌شد. یعنی چطور عده‌ای به این صورت وارد شهری می‌شوند، به سمت مردم شلیک می‌کنند و می‌روند. این انتقاد از مدیریت وجود دارد.» او در ادامه، نکته دیگری را مورد توجه قرار می‌دهد. به گفته او، اشتباهی که صورت گرفت این بود که دولت فکر کرد وزارت کشور و زیرمجموعه‌اش مثل استانداری‌ها و… نمی‌توانند نقش مهمی در مدیریت داشته باشند. بنابراین تیم دیگری وارد عمل شد؛ گروهی که نه می‌توانند استان‌ها را کنترل کنند و نه حرفی برای گفتن دارند و در کنار همه اینها حتی نمی‌توانند با جامعه صحبت کنند. در همین وضعیت است که افراد تروریست به راحتی وارد می‌شوند. او می‌گوید:«وزارت کشور در اتفاقات اخیر کوچکترین نقشی در کنترل و ایجاد آرامش نداشته است. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.»

جشنواره قصه‌گویی به کیان پیرفلک تقدیم شد

امروز (شنبه) اولین روز از برگزاری جشنواره منطقه‌ای قصه‌گویی در استان خوزستان است و مدیرکانون پرورش فکری استان خوزستان، به هم میهن می‌گوید که کانون پرورش فکری این استان، میزبان این جشنواره است و این جشنواره به کیان پیرفلک تقدیم شده است. وحید کیانی می‌گوید:«این جشنواره با حضور 70 قصه‌گو از 6 استان در اهواز برگزار می‌شود. جشنواره از قبل برنامه‌ریزی شده بود و همزمان با این اتفاقات، تقدیم به روح کیان پیرفلک و سایر کودکان و نوجوانانی است که در حوادث تروریستی جان‌شان را از دست دادند.» او در ادامه به کیفیت صحبت‌های «کیان» در ویدئوهای منتشرشده از او و نوع صحبت کردن‌اش اشاره می‌کند. او می‌گوید که بیشتر کودکان ایذه این ویژگی‌ را دارند.

حقوق کودکان رعایت شود

ناصر قاسم‌زاده، مدیرعامل انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه تحلیلی از تبعات درگیر شدن کودکان در اعتراضات اخیر و خشونتی که علیه‌شان اعمال می‌شود، می‌دهد. او می‌گوید در پی اتفاق اخیر برای کودک ایذه‌ای جلسه‌ای با اعضای هیئت‌مدیره انجمن تشکیل شد و درباره خطراتی که این اتفاقات می‌تواند به همراه داشته باشد، گفت‌وگو کرده‌اند. او پیش از این نیز نسبت به افزایش خشونت در جامعه و تشدید بحران سلامت روان هشدار داده بود و حالا به هم‌میهن می‌گوید:«‌دوره کودکی و نوجوانی نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری شخصیت افراد و بروز اختلالات عصبی–روانی در آینده دارد. هر چقدر تروما و شوک‌های عصبی در این دوره بیشتر باشد، ما شاهد علائم اضطراب و بیماری‌های روان در آینده خواهیم بود. اینها به‌عنوان عوامل محیطی می‌توانند بستر بیمار شدن افراد را فراهم کنند.» به گفته او، قرار گرفتن در محیط‌های پر از خشونت و درگیری، منجر به ایجاد استرس‌های شدید می‌شود، شاید کودک و نوجوانی که در آن فضا قرار گرفته‌، نتواند واکنش هیجانی مناسبی داشته باشد، بنابراین فشار روانی شدید در حافظه‌اش به‌صورت یک تجربه قرار می‌گیرد و در طولانی‌مدت به او آسیب می‌زند. این روان‌شناس در ادامه تاکید می‌کند که هر دو طرف یعنی مردمی که اعتراض دارند و آنها که به عنوان نیروهای امنیتی فعال‌اند، باید خویشتن‌دار باشند:«آنها باید بتوانند گفت‌وگو کنند و خواسته‌هایشان را مطرح کنند، طرف مقابل هم باید با صبوری و ملایمت قانون را اعمال کند تا شاهد کاهش بروز رفتارهای خشونت‌آمیز در میان افراد به‌ویژه جوانان باشیم.»

به گفته او، بهداشت روان کودکان توسط خودشان رقم نمی‌خورد. جامعه، والدین و سایر شهروندان و محیط اطراف سلامت روان را برای آنها رقم می‌زنند، بنابراین به والدین توصیه می‌شود تا جای ممکن کودکان‌شان را از این حوادث دور نگه دارند چراکه آسیب‌های ناشی از آن تا مدت‌ها بر روان آنها تاثیر می‌گذارد:«بسیاری از کودکانی که در شرایط فعلی به‌سر می‌برند، آینده سازان کشورند، تجربه یک تروما و فشار روانی بالا، از حافظه آنها پاک نمی‌شود. به‌هرحال آنچه دیده می‌شود این است که نظام گفت‌وگویی وجود ندارد. ما یک ضعف ساختاری در جامعه داریم. نبود نهادهای مدنی کارآمد و احزاب و در سطح جامعه یک ضعف است، این مسئله هم مربوط به این دولت و آن دولت نیست. ما حتی نتوانسته‌ایم قانون سازمان‌های مردم‌نهاد را به تصویب برسانیم. آخرین تلاش مربوط به دولت قبل بود که آن هم به نتیجه نرسید. در کشورهای پیشرو معمولا نهادهای مدنی و احزاب در سیاست دخالت نمی‌کنند، اما حداقل زبان گفت‌وگوی افراد و منتقل‌کننده خواسته‌های مدنی و آزادی‌های مشروع‌شان باشند. ما با نبود این نهادها مواجه‌ایم که منجر شده دایره گفت‌وگو شکل نگیرد. ما این اتفاق را نه‌تنها در مسائل اخیر که در سال‌های قبل هم شاهد نبودیم. بنابراین آنچه خروجی ماجراست، وارد شدن خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کل جامعه است. این یکی از ضعف‌هاست که باید پذیرفته شود.»

مدیرعامل انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه درباره اتفاق اخیر که برای کودکی 9ساله رخ داد می‌گوید:«به هر حال در اتفاقات اخیر، مسئله میان بزرگسالان رخ داده است. افراد زیر 18سال، اگر در معرض خشونت جسمی و روانی قرار گیرند، خلاف کنوانسیون‌های حقوق کودک و نوجوان است که می‌تواند به روح و جسم‌شان آسیب بزند.» او مسئله دیگری را مورد توجه قرار می‌دهد:«باید به نیروهای امنیتی متذکر شد که در فضاهایی که کودکان قرار دارند، حقوق‌شان را رعایت کنند، در مقابل هم والدین حتی در برخی اظهارنظرها باید مراقب سلامت روان کودکان‌شان باشند و آنها را درگیر این اتفاقات نکنند. وجود این میزان از نیروهای انتظامی در خیابان خودش منجر به استرس می‌شود، آن‌هم برای جامعه‌ای که به هر حال اختلالات عصبی در آن دیده می‌شود. هم‌اکنون به دلیل شرایطی که وجود دارد، بسیاری از مراجعه کنندگان نمی‌توانند برای گرفتن خدمات سلامت روان مراجعه کنند، حالا در کنار آن، تعدادی هم به همین بیماران اضافه شده‌اند. ما بارها نسبت به شرایط موجود هشدار داده‌ایم و درخواست کردیم تا اقدامات عملی‌تری انجام شود تا جلوی هزینه‌های بیشتر را بگیرد.»

او می‌گوید:«ما در انجمن حمایت از سلامت بهداشت و روان در حد نامه‌نگاری و هشدار، درخواست خویشتن‌داری کرده‌ایم. به هر حال این تروماها و فشارهای روانی برای متولدان دهه 80، در آینده آنها را با انواع اضطراب‌ها مواجه می‌کند. این افراد قرار است مدیران و پدران و مادران آینده شوند. ما نمی‌گوییم که تمام این افراد دچار اختلال روان می‌شوند، حتی اگر درصدی از آنها با مشکل مواجه شوند، آسیب‌زاست و در آینده، هزینه‌های هنگفت درمانی را به جامعه تحمیل می‌کند.» او با انتقاد از اینکه سلامت روان جامعه در اولویت تصمیم‌گیری‌ها نیست می‌گوید: «مسئله سلامت روان همواره مورد غفلت قرار گرفته است و ما همیشه نسبت به این موضوع هشدار داده‌ایم. نشانه‌های آن را هم در سرانه بهداشت و روان جامعه می‌توان دید. شاید به صورت نمادین اقداماتی صورت گرفته و مراکز مشاوره‌ای هم راه‌اندازی شده‌اند، در تلویزیون و شبکه‌های نمایش خانگی هم به این موضوع پرداخته شده اما چقدر توانسته‌اند فرهنگ توجه به سلامت روان را نهادینه کنند؟» قاسم‌زاده ادامه می‌دهد:«مسئله سلامت روان ابتدا باید در قانون مورد توجه قرار گیرد و سپس در اجرا و بعد در تعهد به اجرای آن. ما در تمام این مراحل با ضعف مواجه‌ایم، چه در مدرسه و دانشگاه و چه در جامعه و محیط کار. آمارها نشان می‌دهد 30درصد جامعه اختلال روان دارند، اما خدمات بهداشت روان چقدر تحت پوشش بیمه قرار دارند؟ با خوردن یک قرص که فرد حالش خوب نمی‌شود. فرد نیاز به خدماتی دارد که بتواند او را در محیط جامعه و ارتباطات کمک کند. کدام دستگاه هزینه این خدمات را می‌دهد؟ یکی از مشکلات اصلی جامعه معیشت است که در دل مطالبات اخیر قرار دارد. در این شرایط، سلامت جسم و روان گم شده است.» به گفته او، ده‌پانزده سال پیش بحث سر این بود که 10درصد از تخت‌های بیمارستان‌های دولتی به بیماران روان اختصاص پیدا کند اما هیچ‌وقت محقق نشد.

خدای رنگین‌کمان

در ادامه واکنش‌ها به شهادت کیان پیرفلک،انجمن حمایت از حقوق کودکان هم دیروز در بیانیه‌ای با عنوان «خدای رنگین‌کمانی کیان رنگی ندارد»، نوشت: «یکی از هولناک‌ترین تصاویر این مدت، فیلم پیکر بی‌جان کیان پیر‌فلک کودک 10ساله است که دیروز در شهر ایذه کشته شد. جسد را میان اتاقی در خانه گذاشته‌اند با تکه‌هایی از یخ در اطرافش و شیون همه خانه را پر کرده است. انجمن حمایت از حقوق کودکان، کشته شدن کیان پیرفلک کودک 10ساله ایذه‌ای و سپهر مقصودی کودک 14ساله، آرتین رحمانی 13ساله و دانیال پایبندی 17ساله را به خانواده‌های آنان و همه مردم ایران تسلیت می‌گوید و خواهان تامین امنیت کودکان و محاکمه کسانی است که کودک را هدف قرار می‌دهند. انجمن بارها درباره مسئولیت دولت و مسئولان کشور برای حمایت از حق بقا و زندگی کودکان هشدار داده است. آمار کودکانی که در اعتراضات اخیر کشته شده‌اند، هر روز بیشتر می‌شود و ما همچنان شاهد سکوت مجامع بین‌المللی و عدم پاسخگویی مسئولان و شفاف‌سازی نهادهای مسئول هستیم. این خشونت در جامعه راه‌های مسالمت‌آمیز و صلح‌طلبانه را برای احقاق حقوق کودکان سد می‌کند. انجمن حمایت از حقوق کودکان از تمام نهادهای مسئول درخواست پاسخگویی در برابر هر نوع تضییع حقوق کودکان را دارد، از تهدید و ارعاب و ضرب و شتم گرفته تا دستگیری و کشته شدن کودکان در خیابان‌ها و مدارس. انجمن حمایت از حقوق کودکان باور دارد مشکلات موجود با دستگیری و اعمال خشونت حل نمی‌شود. چنانچه بارها و بارها در جلسات با سازمان‌های دولتی اعلام کرده‌ایم فقط با به‌رسمیت شناختن حقوق انسان‌ها و تلاش‌ برای احقاق حقوق کودکان، این مهم امکان‌پذیر است.»


نگاه نماینده

عبدالله ایزدپناه نماینده ایذه در گفت‌وگو با هم‌میهن

اغتشاش‌گران ترور کردند

مردم ایذه مشکل آب، گاز و معیشت دارند

عبدالله ایزدپناه، نماینده مردم ایذه و باغملک استان خوزستان در گفت‌و‌گو با هم‌میهن توضیحاتی درباره آخرین اقدامات صورت‌گرفته در شهرستان ایذه در ارتباط با اتفاقات اخیر می‌دهد. او می‌گوید، سه روز است در شهرستان هستیم و به دلیل حوادثی که رخ داده و تشییع شهدا و خاکسپاری آنها، به‌طور مرتب شورای تامین تشکیل می‌شود: «در این مدت در حوزه انتخابی خودم بودم. مسئله اینجاست که حوادثی که رخ داده که ارتباطی به خواسته مردم ندارد. من هر هفته در میان مردم این منطقه هستم. خواسته مردم و تقاضای مردم از منِ نماینده و دولت با این اغتشاشات کاملا متفاوت است. هر وقت در کنار مردم قرار می‌گیرم آنها می‌گویند مشکل آب دارند، مشکل جاده یا گاز دارند. ما هم به آنها کمک می‌کنیم. در حال حاضر در حوزه گازرسانی باغملک و ایذه، کاری کردیم که تا یک سال دیگر این منطقه تبدیل به شهرستان سبز می‌شود.» او ادامه می‌دهد: «مردم خواسته‌های دیگری در زمینه اشتغال و معیشت هم دارند که البته حق هم دارند، به هر حال در زمینه اشتغال هنوز دولت به‌طور کامل موفق نشده است و نتوانسته کار اساسی برای مردم انجام دهد. کاری که منجر به اشتغال شود انجام نداده‌ایم، البته زمینه‌هایی فراهم کرده‌ایم. اینها خواسته‌های مردم است و هر جا نتوانستیم از دولتمردان در تهران کمک می‌گیریم.»

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آمار مناطق بدون آب این منطقه چقدر است می‌گوید:«من نمی‌توانم آمار بدهم. خیلی جاها مشکل آب دارند، مناطقی به دلیل بارندگی کم یا نبود چاه دچار مشکل هستند. برای آنها باید چاه جدیدی حفر شود یا لایروبی کنند. اینطور نیست که آب نباشد، آب دارند اما کم است. یا ممکن است آب کیفیت لازم را نداشته باشد.»

این نماینده مجلس تاکید می‌کند که حوادث اخیر رخ داده ارتباطی به مردم نداشته است:«مردم وقتی خواسته دارند به فرمانداری مراجعه می‌کنند یا به نماز جمعه می‌آیند. ما آنجا دیدار مردمی داریم و مدیران را می‌آوریم. این حرکت‌های اخیر و اغتشاشات و به‌هم‌ریختن نظم عمومی ارتباطی به خواسته‌های مردم ندارد. آیا خواسته مردم این است که اسلحه بردارند و آدم بکشند؟ آیا خواسته مردم این است که راه‌ها را ببندند و ماشین مردم را سنگ بزنند و مغازه آتش بزنند؟» او در پاسخ به این سوال که یعنی این اعتراضات از سوی مردم ایذه رقم نخورده است، توضیح می‌دهد:«نه که نباشد، به هر حال جوان‌هایی هم هستند که فریب دشمن را خورده‌اند. اینها از بیرون حمایت و از جاهای دیگر تحریک می‌شوند. مردم همان‌هایی هستند که در نماز جمعه، چهارپنج ساعت می‌نشینند و ما با آنها حرف می‌زنیم و مشکلات‌شان را بررسی می‌کنیم. اما اینکه چند نفر در گوشه‌ای لاستیک و خانه آتش می‌زنند و تیراندازی می‌کنند و رهگذران را می‌زنند، دیگر مردم نیستند. اگر بگوییم مردم هستند، توهین به مردم است. مردم ایذه مردم بافرهنگی هستند که در دوران دفاع مقدس نقش زیادی داشتند. تاریخ بختیاری یک تاریخ نورانی است. آنهایی که این اتفاقات را رقم زده‌اند، اغتشاش‌گرند و به دنبال بیگانه‌ در فضای مجازی‌اند. برخی از جوانان تحت تاثیر آنها فریب خورده‌اند و سریع هم متوجه اشتباه‌شان می‌شوند و به دامن نظام و مردم و ایل بختیاری بر می‌گردند. این تحلیل‌های من براساس یکسری از دانسته‌هاست.»

به گفته او مردم ایذه شریف‌اند و سال‌ها علیه طاغوت زمان مبارزه کرده‌اند. اینها نیستند که تیراندازی کرده باشند و آدم بکشند. مردم این منطقه اینطور نیستند:«حتما اینها که تیراندازی کرده‌اند اغتشاش‌گر بوده‌اند. دو تا موتورسوار اسلحه به‌دست به مردم تیراندازی کرده و به مردم آسیب زده‌اند.» او با اعلام اینکه در مراسم تشییع پیکر شهدا حاضر بوده است، می‌گوید:«من در مراسم خاکسپاری کیان پیرفلک حضور نداشتم و اطلاعی از صحبت‌های مادرش ندارم. شهدا را در بهشت‌زهرای باغملک تشییع کردیم، نماز خواندیم و برای خاکسپاری پنج نفر از شهدا رفتیم. اطلاعی از مراسم خاکسپاری کیان ندارم.» او تعداد شهدای این حادثه را هفت نفر اعلام می‌کند و می‌گوید که با خانواده شهدا صحبت کرده، اما با خانواده پیرفلک صحبتی نکرده و آنها را ندیده است. به گفته ایزدپناه، قطعا تا نفر آخر این حادثه بازداشت می‌شود، در این زمینه تصمیمات خوبی هم گرفته شده و افراد حتما شناسایی و دستگیری می‌شوند. او در ادامه از تعداد افراد بازداشت‌شده اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.

حجت‌الله درویش‌پور، نماینده پیشین ایذه و باغملک هم دیشب در گفت‌وگوی خبری شبکه خبر گفت که دلجویی مسئولان و شهید خواندن جانباختگان این حادثه، گام مثبتی است، اما گام مهمتر این است که عاملان این حادثه هرچه سریع‌تر شناسایی شوند، حتی اگر به دستگاه‌های خاصی منتسب باشند.

همچنین هم میهن سرمقاله این شماره خود را با تیتر «چرا باختید؟» به این رخداد اختصاص داده است.

تقریبا یک گزاره در میان طرفداران وضع جاری مورد اتفاق‌نظر است. این گزاره هم در جلسات و هم در فضای عمومی مورد تاکید قرار می‌گیرد. می‌گویند که در جنگ رسانه‌ای شکست خورده‌ایم. البته نوعی فرافکنی هم در این ادعا هست، زیرا می‌خواهند بگویند که دیگر کارهای ما مشکلی ندارد و فقط در این جنگ شکست خورده‌ایم درحالی‌که این ادعا حقیقت ندارد. باید بگویند که در این جبهه از جنگ، شکست بدتری از سایر جبهه‌ها خورده‌ایم و در جبهه‌های دیگر نیز وضع مناسب‌تری نداریم. مسئله این است که رزمنده شما در این جنگ، فرد سنگین‌وزن کوتاه‌قامت با شکمی برآمده و بی‌انگیزه‌ای است که تاکنون فقط در رزمایش‌هایی با گلوله‌های مشقی شرکت کرده که دشمن واقعی جلوی او نبوده و با سلاح‌هایی قدیمی و با ذخیره‌ای اندک از مهمات؛ به جنگ جوانانی زیاد و چالاک و با آخرین تجهیزات فردی و سلاح‌های خودکار و با مهمات فراوان واقعی رسانه‌ای رفته است. خوب! نتیجه این رویارویی پیشاپیش روشن است. صداوسیمایی که ساختار موجود، آن را برای چنین روزی تربیت و ساخته است، قادر به هیچ تحرکی نیست‌ و درحالی‌که جامعه تشنه شنیدن اخبار و تحلیل‌های مردم از وضع کشور و آینده پیش‌ رو است، سرگرم پخش مستند قدیمی محیط‌زیستی است. در واقع می‌توان گفت که لشکر رسانه‌ای رسمی ترجیح می‌دهند که اصلا وارد این جنگ نشوند و جبهه را تخلیه و در اختیار طرف مقابل قرار داده‌اند.

این باخت محصول ناآشنایی با پدیده رسانه و عادت به رسانه انحصاری است. هر کاری برای اصلاح این رسانه بخواهید انجام دهید از همین امروز باید آغاز کرد، فردا دیر است. ولی ماجرا به این راحتی هم نیست. رسانه ناکارآمد محصول سیاست رسانه‌ای ناکارآمد است. خیلی صریح و روشن باید گفت که هیچ روزنامه‌نگاری حق و اجازه حضور در خیابان برای انعکاس اعتراضات را ندارد. تا هنگامی که چنین حضوری مجاز نباشد و اخبار آن منتشر نشود، هیچ اتفاقی در این جبهه از جنگ رخ نخواهد داد. اگر این جبهه موسوم به جنگ روایت‌ها است روایتی برنده است که مستندتر و بدون تناقض و نزدیکتر به حقیقت باشد و شرط تولید و پذیرش این نوع از روایت حضور خبرنگاران مستقل در میدان است، همچنان که شرط معتبر بودن احکام قضایی نیز وجود دادگاه و قاضی مستقل است.

نظام سیاسی چاره‌ای ندارد جز اینکه پای خود را از این جبهه بیرون بکشد و تمامی سنگرهای خود را تسلیم نیروهای حافظ حقیقت کند. حافظانی که میان خودشان رقابتی اساسی برای کشف و پخش حقیقت وجود دارد. روایت غالب در آنان معطوف به حقیقت خواهد بود. این تصور که روابط عمومی‌ها تولید خبر و روایت اول را منتشر کنند و با این کار خود فضای خبری را در اختیار بگیرند، به غایت نادرست است و پیشاپیش شکست‌خورده محسوب می‌شود. با این رویکرد شما، نه‌تنها شکست خورده‌اید و باختید بلکه آن را انتخاب هم کرده‌اید.

ایذه نمونه روشن آن است. قصد ما ورود به واقعیت ماجرای کشته شدن یک کودک نیست، ما هم مثل مردم و بدون استفاده از امکان حرفه‌ای خود ناچاریم که خبر رسمی را بشنویم، سپس منتظر شواهد تایید و رد آن باشیم. مسئله این است که مجموع اطلاع‌رسانی رسمی و نیز عملکردهای حاشیه‌ای آن است که، موجب سخنان مادر این کودک بیگناه شده است و این مجموعه به‌گونه‌ای نیست که حقیقت روشنی را بازتاب دهد. فراموش نکنیم که ایذه یک شهر بزرگ و با ترکیب متنوع جمعیتی نیست و همه مردم کم‌وبیش با یکی دو واسطه یکدیگر را می‌شناسند و یک منطقه مسکونی محلی محسوب می‌شود و نمی‌توان با نادیده گرفتن این واقعیت از رویدادهای این شهر اطلاع‌رسانی کرد.


روزنامه اطلاعات نیز درباره این حادثه در صفحه اول خود مطلبی را کار کرده است.

سرویس خبر: روسای قوای مجریه ، قضائیه و مقننه ضمن محکوم کردن حمله تروریستی شهر ایذه که منجر به شهادت شماری از هموطنانمان شد ، بر شناسایی و دستگیری عاملان آن تاکید کردند.

رئیس جمهوری کشورمان ضمن تسلیت به خانواده شهدای حمله تروریستی ایذه، در گفتگوی تلفنی با استاندار خوزستان، به صادق خلیلیان دستور داد اقدامات دستگاه‌های امنیتی و انتظامی را برای شناسایی و بازداشت عاملان و آمران این واقعه تلخ در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری کند.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی همچنین دستور داد تا همه امکانات لازم برای رسیدگی به مجروحان این حادثه فراهم شود. محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری هم در سفر به خوزستان با قدردانی از نهادهای ذیربط در پیگیری شناسایی عاملان عملیات تروریستی ایذه، بر مجازات سریع و قاطع عوامل این حادثه تلخ تأکید کرد.

دستور محسنی اژه ای

رئیس قوه قضائیه هم گفت: با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نسبت به شناسایی عوامل عملیاتی و پشتیبانی این حوادث تأثرآور در شهرهای ایذه و اصفهان اقدام شود و در اسرع وقت پرونده قضایی تشکیل و مجرمان به اشد مجازات محکوم شوند.

به گزارش ایرنا ،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن تسلیت به خانواده شهدای این حوادث تروریستی به روسای دادگستری خوزستان و اصفهان دستور اکید داد تا با همکاری دستگاه های امنیتی و انتظامی نسبت به شناسایی عوامل عملیاتی و پشتیبانی این حادثه تأثرآور اقدام کنند و در اسرع وقت پرونده قضایی تشکیل و مجرمان به اشد مجازات محکوم شوند.

رئیس قوه قضائیه همچنین در پیام تسلیتی حوادث‌ تلخ و تأسف‌بار شهادت شماری از هموطنان در شهرستان ایذه و همچنین اصفهان را تسلیت گفت و تاکید کرد : دستگاه‌های مسئول اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با نهایت سرعت و دقت، تمامی دست‌اندرکاران جنایت ایذه را تعقیب کنند و آنان را به سرپنجه‌ قضایی کشور بسپارند.

پیام رئیس مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به اقدام تروریستی ایذه در پیامی نوشت: دشمنان جاهل بدانند این ناآرامی‌ها که از اتاق‌جنگ استکبار جهانی و ایادی سرسپرده آنان هدایت می‌شود، ذره‌ای در ایمان و اراده راسخ این ملت خدشه وارد نخواهد کرد.

در ادامه پیام محمدباقر قالیباف تاکید شده است: وقوع حادثه تروریستی تیراندازی به مردم و مأموران حافظ امنیت در شهرستان ایذه و آتش‌زدن حوزه علمیه این شهر که سبب شهادت و مجروحیت جمعی از هموطنان عزیز شد موجب تأسف و تأثر گردید. دشمنان کینه‌ورز و آتش‌افروزان‌ تکفیری که با ایجاد اغتشاش تلاش دارند آرامش ملت را خدشه‌دار کنند بار دیگر با شلیک مستقیم به روی مردم، آنان را به خاک و خون کشاندند که این نشانی به‌جز دشمنی و کینه‌ورزی با ملت و اعتقادات آنان نیست.

وی افزود: دشمنان جاهل بدانند این ناآرامی‌ها که از اتاق‌جنگ استکبار جهانی و ایادی سرسپرده آنان هدایت می‌شود، ذره‌ای در ایمان و اراده راسخ این ملت خدشه وارد نخواهد کرد.

رئیس مجلس در بخش دیگری از پیام خود، از نهادهای امنیتی و انتظامی خواست با قاطعیت نسبت به شناسایی آمران و عاملان این حادثه خونین اقدام کنند. همچنین در پی حوادث ایذه، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تماس تلفنی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز ضمن تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در حمله تروریستی ایذه خواستار رسیدگی سریع به مصدومان حادثه شد.

دکتر بهرام عین اللهی وقوع جنایت تروریستی در ایذه را که منجر به شهادت و مجروحیت جمعی از هموطنان شد تسلیت گفت و از دکتر محمدحسین سرمست رئیس دانشگاه علوم پزشکی خواست شخصا بر اقدامات تشخیصی و رسیدگی‌های درمانی به مجروحان این حمله تروریستی تا شفای کامل آنان نظارت کند.

تشییع و خاکسپاری شهدای ایذه

مراسم تشییع و خاکسپاری ۷ شهید حادثه تروریستی ایذه برگزار شد.

به گزارش ایسنا، مراسم تشییع پیکر شهدای این حادثه صبح دیروز با حضور مسئولان استانی و کشوری و مردم از میدان ولایت ایذه به سمت گلزار شهدای این شهر برگزار شد. نماز میت هم توسط آیت الله موسوی جزایری اقامه شد و سپس پیکر شهدا روی دست مردم به سمت محل خاکسپاری هدایت شد. پیکر کیان پیرفلک کودک شهید در حادثه تروریستی ایذه هم در یکی از روستاهای این شهر به خاک سپرده شد.

مادر کیان: فرزندم را ماموران کشتند

در حوادث تلخ چند روز گذشته، حدود ۲۲ نفر از مردم و نیروهای حافظ امنیت شهید شدند که یکی از تلخ ترین حادثه ها مربوط به کشته شدن کیان پیرفلک کودک ۹ ساله در ایذه است.

به گزارش فارس، شواهدی از قبیل اظهارات افراد حاضر در میدان، فیلم‌های دوربین مدار بسته که دقایقی قبل از حادثه موتور سوارهای مسلح را در حال تیراندازی به دوربین‌ها برای از کار انداختن آن ها نشان می دهد و اطلاعات اولیه از بازداشت شده هایی که گفته شده هنگام فرار از مرز دستگیر شده اند، بر تروریستی بودن عملیات گواهی می‌دهد. اما خانم مولایی مادر کیان معتقد است فرزندش را ماموران کشته اند. او می گوید ماموران برای امنیتشان به آنها توصیه کرده اند که به سمت اغتشاشگران نروند و هنگامی که دور زدند همان ها به ماشینشان تیراندازی کرده اند.

به گفته مسئولان تاکنون ۱۱ نفر در ارتباط با حادثه تروریستی ایذه دستگیر شده اند و بزودی حقیقت این ماجرا روشن خواهد شد.

سخنان استاندار خوزستان

استاندار خوزستان با بیان جزئیاتی از دستگیری عاملان حمله تروریستی ایذه گفت: ۱۱نفر تاکنون بازداشت شده‌اند.

به گزارش تسنیم ، صادق خلیلیان در تشریح حمله تروریستی ایذه اظهار داشت: در این واقعه تلخ عده‌ای ‌با سوءاستفاده از هیجانات جوانان و مطالبات آنان، اقدام به تیر‌اندازی و حمله مسلحانه به مردم کردند.

وی با بیان این که در این حمله تروریستی متاسفانه شماری از هموطنان به شهادت رسیدند و شماری هم مجروح شدند، افزود: بعد از این حمله، دستگیری عاملان در دستور کار نیروهای انتظامی و امنیتی قرار گرفت که ‌۱۱ نفر از افرادی که در این قضایا دست داشتند دستگیر شدند.وی با بیان این که یکی از این افراد تروریست در مرزهای شمال غربی دستگیر شده است، تاکید کرد: این فرد می‌خواست با خروج از مرزهای شمال غرب به اروپا و یکی از کشورهای فرانسه یا آلمان خودش را برساند که دستگیر شد.

استاندار خوزستان با بیان این که از مسئولان استان مربوطه خواسته‌ایم متهم را به خوزستان ارجاع ‌دهند تا با همکاری مسئولان مربوطه و دستگیرشدگان بتوانیم پازل‌های مختلف طراحی این حمله تروریستی را شناسایی کنیم، ادامه داد: در رسیدگی به این پرونده قطعا هیچ‌گونه کوتاهی نخواهد شد و سریعا به نتیجه خواهیم رساند.وی با بیان این که سردمداران این حادثه تروریستی در خارج از کشور هستند، گفت: عوامل داخلی قطعا تا نفر آخر شناسایی، دستگیر و به مردم معرفی خواهند شد و زوایای پنهان را اطلاع رسانی خواهیم کرد. همچنین معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: ۳عامل اصلی حادثه تروریستی ایذه، پریروز در حال فرار به خارج از کشور در مرز ماکو ( آذربایجان غربی) دستگیر شدند .

به گزارش ایرنا، محسن رضایی افزود: دشمن با ایجاد ناامنی در رویای سوریه سازی است ولی این رویا با حضور مقتدرانه و آگاهانه این ملت بزرگ محقق نخواهد شد.

وی ناامنی را همزاد تحریم‌ها توصیف کرد و ادامه داد: دشمن که از تحریم های غیر قانونی و ظالمانه نتیجه ای نگرفته به ایجاد ناامنی روی آورده است تا با به راه انداختن اخلال اقتصادی و تعطیلی بازار و کار و کسب مردم به اهداف نامشروع خود برسد.رضایی خطاب به آمریکایی گفت: ما شما را از منطقه بیرون می کنیم.

افزایش شمار شهدای حادثه تروریستی اصفهان

خبر دیگر این که فرماندهی انتظامی استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای از شهادت سرهنگ اسماعیل چراغی، یکی از مدافعان امنیت مردم در یگان ویژه پلیس، بر اثر جراحت حادثه تروریستی ۳ شب قبل شهر اصفهان خبر داد، و به این ترتیب شمار شهدای حادثه تروریستی در این شهر به ۳نفر رسید.

به گزارش ایسنا، علاوه بر سرهنگ چراغی، دو نفر دیگر از حافظان امنیت شهر اصفهان به نام‌های محمدحسین کریمی و محسن حمیدی در حادثه تروریستی مورد نظر در ملک‌شهر اصفهان به شهادت رسیدند.

همچنین به گفته روح‌الله حکیمی فر سخنگوی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان مراسم تشییع این شهدا،فردا ۲۹آبان ماه در اصفهان برگزار می‌شود. بر اساس گزارش مسئولان انتظامی؛ در حادثه تروریستی اصفهان دو راکب موتور سوار به سمت مدافعان امنیت تیراندازی کردند.

گفتگوی دادستان کل کشور با دستگیرشدگان

دادستان کل کشور در جریان بازدید از محل نگهداری شماری از دستگیرشدگان حوادث اخیر مشهد گفت: دشمن با تمام توان وارد میدان شده است اما ترفندهای آنان را می‌شناسیم و از تهدیدها هراسی نداریم.حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تلاش بی وقفه دشمن برای ویرانی کشور گفت: شاهد یک جنگ تمام عیار ترکیبی علیه مردم ایران هستیم اما آن ها همواره از استقامت و پایمردی این ملت بزرگ شکست خورده اند و این بار هم مأیوس خواهند شد.

به گفته دادستان کل کشور، دشمن برای این آشوب ها از مدت ها قبل برنامه ریزی و تقسیم کار کرده بود اما آحاد ملت فهیم و با بصیرت ایران راه خود را از آنها جدا کردند و همین مطلب دشمن را درمانده و عصبانی کرده است.منتظری ضمن تسلیت به مناسبت شهادت ۲نفر از مدافعان امنیت در مشهد گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، اینگونه اقدامات ضد انسانی بی پاسخ نخواهد ماند و دستگاه قضایی در جهت مجازات عوامل چنین جنایت‌هایی به وظیفه اش عمل می کند.

خبر دیگر این که فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری عامل به آتش کشیدن درب بیت امام جمعه یزد در کمتر از ۲۴ساعت خبر داد.

سردار «عباسعلی بهدانی فرد» با بیان این که این فرد در یکی از محلات شهر یزد دستگیر شد، اعلام کرد که تحقیقات از وی ادامه دارد.

شهادت مسئول اطلاعات سپاه شهرستان صحنه

فرماندار «صحنه» در استان کرمانشاه از دستگیری متهمان شهادت سرهنگ نادر بیرامی ، مسئول اطلاعات سپاه این شهرستان خبر داد. جهانبخش زنگنه تبار در گفتگو با ایرنا گفت: عصر دیروز (جمعه) در جریان برگزاری مراسمی در شهرستان صحنه، عده ای اغتشاشگر با هدف به هم زدن نظم و آرامش مراسم و کشاندن آن به سمت آشوب ، با سلاح سرد به سمت نیروهای مدافع امنیت حمله ور شدند و سرهنگ بیرامی مسئول اطلاعات سپاه این شهرستان را به شهادت رساندند. فرماندار صحنه تاکید کرد: متهمان بلافاصله پس از ارتکاب قتل ،توسط نیروهای مدافع امنیت دستگیر شدند.


روزنامه سازندگی نیز صفحه اول خود را به این حادثه اختصاص داده است.


هم میهن: علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری: قوه قضائیه درباره مرگ شیرین علیزاده باید به این موارد پاسخ دهد:

چرا موضوع ٣۴روز پنهان ماند؟

اگر او یک بسیجی بود باز ‌خبر پنهان می‌شد؟

اقدام دادستان در این خصوص چه بوده؟

چه تحقیقاتی برای شناسایی قاتل انجام شده؟

پرونده کجا تشکیل شده و در چه مرحله‌ای است؟

توییت تامل‌برانگیز درباره مرگ شیرین علیزاده

نسخه دیجیتال روزنامه اعتماد دیرتر از باقی منتشر شد و در یک پست جداگانه قرار گرفت

کافه گدار،کافه ای که نیکا شاکرمی در آن کار می کرد چه شد؟

فیلم | مصاحبه شاهین صمد پور با خانواده ابوالفضل آدینه زاده: ۲۷ ساچمه از بدنش خارج کرده اند

از نیکا و اسرا تا فرشته احمدی | چند خبر و گزارش از دو ماهی که گذشت

ویدیو / «مارش سلام» کنار منزل غزاله چلابی

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا