خرید تور تابستان ایران بوم گردی

توهین مجری صداوسیما به صادق زیباکلام!

سایت خبرآنلاین نوشت: مجری برنامه تلویزیونی در اجرای زنده خود در واکنش به حرف های زیبا کلام گفت:‌جناب کذاب زشت کلام بد سابقه این همه کودک کشی رژیم صهیونیستی رو نمی‌بینی.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

پیام

  1. دکتر زیبا کلام از شریف ترین اساتیدی هست که هنوز در ایران مانده و در بیرون از زندان اوین به سر می بره ، حرف ایشون درست بود داعش مسئولیت این حمله رو یه عهده گرفته….

   3
   1
 1. چقدر این‌ مجری وقیحه
  از کوزه همان برون تراود که در اوست
  من حرفهای آقای زیباکلام رو‌ کامل گوش داده بودم
  خیلی منطقی گفته بودند طبق الگوی کارهای موساد در ایران به نظر نمیرسه کار موساد باشه

  8
  3
 2. عزیزانی ودوستان جان درد دلی دارم برادرانه واز روی وطن دوستی.مطالب زیادوازحوصله خیلی ازجوانهاخارج امااگردونفرهم بخوانندوتغییری ایجادکندبرای من بعنوان یک دق دقه مندکافیست.پیشاپیش ازمطالب زیادنگارش شده عذرخواهی میکنم.
  دوستانیکه اینجاپیامی گذاشتن ویاپیام هارامیخوانند؛من برای آنکه قضاوت درستی نسبت به این فردبه اصطلاح استاددانشگاه داشته باشین و کورکورانه وبدون هیچ سوادوآگاهی نسبت به مسائل ونوع نگاه این آقا وفقط به صرف حرفهای که درارتباط بااین حادثه زده اندازش دفاع نکنیدلذا ازشمامیخوام یکم درمورد افکار وحرفهای که درمناظرهای گذشته درمورد آمریکاواسرائیل زدند رجوع کنید بعدبهترمیتونیدقضاوت کنیدکه این آقاچقدرعاشق ودلباخته غرب واسرائیله. دوستان عزیزسیاست ومسائل دنیابازی ویابحث جدل کودکانه نیست.بلکه بسیارپیچیده ودرهم تنیده هست.بطوریکه تفکیک اتفاقات روی داده درجای جای دنیا ازهمدیگرکاری بیهوده وغیرممکن است بخاطرارتباط بین مسائل.اینکه مسولیت راداعش گردن بگیردوما هم بشینیم بگوییم کارداعش هست بسیارابلهانه است.زیرایک گروبدون امکانات لجستیکی ومادی وتجهیزات پیشرفته امکان پیش برداهدافش رادرکشوری دیگری که دارای سازمان اطلاعاتی وامنیتی منسجم میباشدندارد.اساساگروهای تروریستی شکل میگیرندتاباحمایت کامل اطلاعاتی وامنیتی سرویس‌های جاسوسی کشورهای متخاصم به ایفای نقش بپردازدبرای پیشبرداهداف.مگرمیشودیک گروه تروریستی بدون امکانات مالی هنگفت شکل بگیرد.هزینه نیروها وتجهیزات ازکجابدست میاد؟به نظرشمامخارج تشکیل فقط وفقط حداقل یک گروه۵هزارنفره درسال چقدراست.تاحالاشدپیش خودتون فکرکنید چطوری یک گروه درعرض چندماه به بزرگترین گروه تروریستی تبدیل شده که چندکشوررادرگیرجنگ ودوکشورراتصرف وحکومت شکل می‌دهد.این همه امکانات مادی واطلاعاتی ولجستیکی ازکجا میآیدکه کشوریکه داری یک ارتش قدرتمنداست نمیتواندازپس آن بربیادارتشی که برای همین روزهاست.واضح هست زیراتمام امکانات سرویس‌های امنیتی غربی برای تخریب وتطمیع وجذب وحذف مهرهای کلیدی سیاسی ونظامی کشورهابه کارگرفته میشودومنابع مالی وتسلیحاتی دراختیارگروهک هاگذاشته شده تاباقتل وکشتاربه اهداف خودشون برسن.وگروهی برای مدتی منطقه خاورمیانه را به آشوب وناامنی وتخریب کشاندندتاحکومتهابرای سالیان سال درگیرمسائل داخلی وبقایای داعش ودیگرگروهکهاباشند.این بقایاهم هرموقع که نیازباشدبرای ناامن سازی وکشته سازی درجهت اهداف غرب واردمیشود.اساساداعش شکل میگیردکه شمافقط ظاهرقضیه راببینیدونه لجستیک وافراددرسایه را.حال باافکارکودکانه که ناشی از عدم مطالعه وداشتن دیدسیاسی بوده واینکه ازروزی که چشم بازکردیددرامنیت مطلق بوده وقدرآنچه راکه داشته رانمیدانیدفلذا هرچه راکه رسانه های معاندکه آخرشان ازهمین سرویس‌های امنیتی غربی پزمیشود رابخوردشمامیدهندوشماهم که اطلاعی ازمسایل دنیانداریداراجیف آنان راطوطی وارتکرارمیکنید.دنیادنیای ارتباطات هست وحتی جوانان غربی باآنکه رسانهابرافکارانهابشدت تاثیرگذارهستندوبنوعی درمحاصررسانهای جریان اصلی هستندکه اخباردرست راارائه نمیدهندبه آنهابرسدبازهم بدنبال پیداکردن اخباردرست بوده وخط خودرااز رسانه های جریان ساز غربی جداکرده ودرلابلای اخبارگوناگون راست دروغ راپیدامیکنند.اماجوانهای کشورماباآنکه میدان‌داری رسانه‌ای فارسی زبان دارای چه پیشینه ومطعلق به چه سرویس‌های اطلاعاتی متصل هستندودشمنیشان باملت وکشورمابرکسی پوشیده نیست امادرکمال ناباوری پای اخبارآنهانشسته وبه مانندبچه ای که به مادرش وپستانش وابسته هست به این رسانهاعلاقمندند.این نشان ازبیسوادی وبی آگاهی جامع عمدتاجوان میدارد.ودشمنان بخوبی این رامیداندوروزی بشودکه این کشورتبدیل به لیبی وسوریه یااوکراین دیگربه واسطه همین نادانهاشود وزندگی۸۰میلیون تباشود.اگرتاامروزکشورمادرامنیت هست بااینکه دشمنی ومزدور وخائنی وطن فروشی که درکشوراست بخاطررشادتهای امثال سلیمانیها فخریزاده ها.مقدم ها وشهریاریها وشوشتریهاو….میباشد.جوانی که تادیروزدستش درجیب پدرش بودودررفاه کامل بوده وامروز که نزدیک۳۰سال یابیشترسن داردوهیچ کاری برای درآمدداشتن نکرده پس امروزهم انتظارداره دولت یک مستمری ماهانه بهش بدهدتابدون هیچ تلاشی بدنبال خوشگذرانی باشدلذابرایش سخت است ازصفرشروع کندوزندگی بسازدزیراجوان ایرانی به مفت خوری عادت کرده ودنبال رفتن ره صدساله دریک شب است.ومتاسفانه بیشترین منتقدین درجامعه امثال همین های هستندکه هیچ شغل وهنری ندارندوحتی ازپس ساده ترین کارهای روزمره خودشان برنمی آیندوآنوقت بدنبال بهترین کاربابهترین حقوق درپشت میزهستند.واگربگوییدکارمیگویندکارنیست.چطور۸میلیون افغانی برای کاروزندگی بهتره ایران آمده اما برای جوان ایرانی هیچی نیست.؟کمی تعقل وتفکربجای گفتن اراجیف بیشتربکارانسان می آید.کسی منکرمشکلات وبرخی کمبودهایی اماآیاواقعا اینقدرمااوضاع مان خراب است یعنی تمام دنیادرخوشبختی هستندفقط مادربدبختی هستیم.یاآنکه توقعات بیجاداشتن باعث شده دنبال چیزی باشیم که حتی درصورت مهاجرت هم آنچه راکه دررویامیدیدیم درانجام پیدانکنیم زیراآنهاهم درگیرمشکلات روزمره خودهستند. بعنوان آخرین مطلب چراهمین جوانانی که دراین کشورتن به هرکاری نمیدهندوقتی پابه اروپایاآمریکامیگذارندبرای امرارمعاش تن به هرکاری میدهندحتی توالت شویی یافروشندگی سوپرمارکت یاکاردررستوران و…؟پس مشکل برمی‌گردد به بالابردن سطح انتظارهای یک جوان توسط خانوادها بدون آنگه به توانایی فردتوجه شود وعاقبت می‌شود یک بیکاره منتقدی که انتقادهایش هم فقط درارتباط باخواستهای شخصی خودش هست ونه اجتماع وبه همدردی که مبتلاباشدمقصرش راکشور حکومت ودولت می میداندونه ناتوانی خودش

  3
  1
  1. یکم، داعش یک گروه بدون امکانات مادی و لژستیکی نیست و اتفاقا گروهی بسیار اموزش دیده و پرامکانات است که منابع مالی بسیاری از قبیل کمک‌های دلاری لابی های قطری و سعودی را در عقبه‌ی خود دارد و این منابع سوای از میلیون ها دلاری است که این گروه از فروش نفت شمال عراق و اثار انتیک سوریه بدست اورد و اون رو قادر ساخته نتنها در ایران بلکه در بلژیک و فرانسه هم عملیات کنند.
   در جایی دیگر گفتید چطور جوان ایرانی حاضر است برود اروپا توالت شویی کند و… در جواب باید گفت به فرض اینکه یک جوانی هم باشد که رفته اروپا و توالت‌شوری میکند خب یک کارگر توالت‌شور به مراتب حقوق بهتر و خدمات شهروندی بیشتری نسبت به یک توالت‌شور در ایران دریافت میکند و اگر انجا همین کار رو درست انجام بدهد هیچ بعید نیست بعداز مدتی پیشرفت هم بکند و مثلا بشود نگهبان ان مجتمع یا سازمانی که توالت شورش بوده اما در اینجا استاد دانشگاه به خاطر عقایدش اخراج میشود و مجبور میشه برای امرار معاش راننده اسنپ بشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا