خرید تور تابستان ایران بوم گردی

مدیریت بحران های سیاسی و کلان‌داده‌ها

احترام توکلی، کارشناس علوم سیاسی در یادداشتی با عنوان «مدیریت بحران های سیاسی و کلان‌داده‌ها» نوشت:

در جهان پر تحول امروز، مدیریت موثر بحران ها از اهمیت بالایی برخوردار است. رهبران سیاسی و تصمیم گیرندگان با مجموعه ای از چالش ها، از بلایای طبیعی گرفته تا پاندمی ها و ناآرامی های اجتماعی روبرو هستند. برای هدایت موفقیت آمیز این بحران های پیچیده و پویا، نهادهای سیاسی به یک متحد قدرتمند روی آورده اند: کلان داده ها (Big Data).

ظهور تجزیه و تحلیل کلان داده ها، نحوه شناسایی، مدیریت و ارتباط بحران های سیاسی را تغییر داده است. کلان داده  ها که با حجم عظیم (Volume)، سرعت (Velocity) و تنوع (Variety) اطلاعاتی که در بر می گیرند مشخص می شوند، انقلابی در حوزه مدیریت بحران سیاسی پدید آورده اند.

این نوشتار به پیوند حیاتی کلان داده ها و مدیریت بحران ها در جهان سیاست می پردازد. در این بررسی کوتاه می خواهیم بدانیم که چگونه کلان داده‌ها برای شناسایی زودهنگام بحران‌ها، تدوین برنامه‌های واکنش مؤثر، بهینه‌سازی تخصیص منابع، سنجش احساسات عمومی و برقراری ارتباط با ذینفعان استفاده می‌شود. ناگفته پیداست که هر یک از این موارد مذکور نقش انکار ناپذیری در مدیریت فعال بحران های سیاسی ایفا می کند.

در دنیایی که بحران‌های سیاسی می‌توانند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشند، درک تأثیر کلان داده‌ها بر مدیریت بحران برای رهبران سیاسی، سیاست‌گذاران و شهروندان ضروری است. می توان گفت هدف مشخص این بحث ، بررسی قدرت موثر گردآوری ، ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل داده ها در شکل دادن به آینده مدیریت بحران در قلمرو  سیاسی است.

مدیریت بحران های سیاسی مبتنی بر کلان داده ها مشتمل بر پنج موضوع محوری است که هر کدام از این موضوعات محوری به چند موضوع فرعی و زیر مجموعه تقسیم می شود:

1. شناسایی بحران/Crisis Identification: شناسایی زودهنگام بحران های سیاسی برای پاسخ های به موقع و موثر بسیار مهم است. این رویکرد فعال به رهبران سیاسی اجازه می دهد تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از تشدید بحران انجام دهند.

2. برنامه ریزی | طرح واکنش/Response Planning: تصمیم گیری آگاهانه در طول بحران ضروری است. رویکرد مبتنی بر داده می تواند با ایجاد یک طرح واکنش موثر در زمان و منابع صرفه جویی کند.

3. تخصیص منابع/Resource Allocation: تخصیص کارآمد منابع ، جنبه حیاتی مدیریت بحران است. کلان داده می تواند با ارائه اطلاعات بلادرنگ در مورد مناطق یا جوامعی که بیشتر تحت تاثیر بحران قرار گرفته اند، به بهینه سازی تخصیص منابع کمک کند.

4. تحلیل احساسات عمومی/Public Sentiment Analysis: درک احساسات عمومی در طول یک بحران حیاتی است. تجزیه و تحلیل کلان داده ها از احساسات عمومی با بررسی اطلاعات حاصل از رسانه های اجتماعی و منابع خبری، چگونگی درک مردم از بحران را توصیف می کند.

5. ارتباطات بحران/Crisis Communication: ارتباط موثر، کلید مدیریت بحران سیاسی است. این امر به رهبران سیاسی اجازه می‌دهد تا شبکه ای از ارتباطات ایجاد کنند که احتمال درک و پذیرش آن شبکه ‌ها بیشتر است.

1. شناسایی بحران(Crisis Identification)

شناسایی زودهنگام بحران های سیاسی برای پاسخ های به موقع و موثر بسیار مهم است. توانایی کلان داده برای غربال کردن حجم عظیمی از اطلاعات می تواند مسائل نوپدیدی -که سابقا با ابزارهای تحلیل سنتی قابل ردیابی نبود – را قبل از ظهور و بروز آشکار کند. این رویکرد فعال به رهبران سیاسی اجازه می دهد تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از تشدید بحران از طرق ذیل انجام دهند:

1-1.مداخله به هنگام (Timely Intervention): شناسایی اولیه بحران های سیاسی امکان پاسخ های سریع و پیشگیرانه را فراهم می کند. با تجزیه و تحلیل مجموعه داده های گسترده در زمان واقعی، ابزارهای کلان داده می توانند علائم و الگوهای هشدار دهنده ای را شناسایی کنند که نشان دهنده ظهور یک بحران هستند. این سیستم هشدار اولیه رهبران سیاسی را قادر می سازد تا قبل از بدتر شدن اوضاع، مداخله و به طور بالقوه از تشدید بحران جلوگیری کنند.

2-1. جلوگیری از تشدید (Preventing Escalation): شناخت و رسیدگی به مسائل قبل از تبدیل شدن به بحران های تمام عیار برای حفظ ثبات سیاسی ضروری است. توانایی کلان داده برای غربال کردن منابع داده های مختلف، از جمله رسانه های اجتماعی، اخبار و احساسات عمومی، رهبران را قادر می سازد تا اقدامات پیشگیرانه یا اقدامات اصلاحی را قبل از غیرقابل مدیریت شدن بحران انجام دهند.

3-1. تصمیم گیری مبتنی بر داده(Data-Driven Decision-Making): تجزیه و تحلیل کلان داده به تصمیم گیرندگان شواهد تجربی و بینش های مبتنی بر داده در مورد ماهیت و تأثیر بالقوه یک بحران در حال ظهور ارائه می دهد. این اطلاعات آنها را قادر می سازد تا به جای تکیه بر فرضیات یا شواهد حکایتی، تصمیمات آگاهانه و مبتنی بر داده ها اتخاذ نمایند.

4-1. کارآمدی منابع(Resource Efficiency): شناسایی زودهنگام بحران ها می تواند به تخصیص کارآمدتر منابع منجر شود. رهبران سیاسی می توانند منابع را به جاهایی که بیشتر مورد نیاز هست، سوق دهند، با این کار هدر رفت کاهش یافته و اقدامات انجام یافته بهینه می گردد. این بهره برداری بهینه از منابع، به ویژه در زمان بحران های بزرگ، بسیار حیاتی است.

5-1. اعتماد عمومی(Public Confidence): وقتی رهبران سیاسی توانایی شناسایی و رسیدگی سریع به بحران های نوظهور را دارند، می توانند اعتماد عمومی را افزایش دهند. مردم می بینند که رهبران آنها فعال و پاسخگو هستند و این امرمی تواند اعتماد و حمایت مردمی را در زمان های چالش برانگیز تقویت کند.

به طور خلاصه، شناسایی زودهنگام بحران‌های سیاسی از طریق تجزیه و تحلیل کلان داده ها، جزء حیاتی مدیریت مؤثر بحران است. این امر به رهبران سیاسی امکان می دهد تا اقدامات به موقع و آگاهانه را برای کاهش تهدیدات احتمالی، حفظ ثبات، و رسیدگی به مسائل -قبل از رسیدن به ابعاد فاجعه بار- انجام دهند. این رویکرد فعال نه تنها از سیستم های سیاسی محافظت می کند، بلکه اعتماد عمومی و اعتماد به رهبری سیستم را نیز ارتقا می دهد.

2. برنامه ریزی و طرح واکنش(Response Planning)

تصمیم گیری آگاهانه در طول بحران ضروری است. کلان داده تصمیم گیرندگان سیاسی را قادر می سازد به داده های تاریخی دسترسی داشته باشند که معیاری برای حوادث مشابه بوده، و بینش های ارزشمندی را در مورد موفقیت استراتژی ها ارائه می دهد. این رویکرد مبتنی بر داده می تواند در ایجاد یک طرح پاسخ موثر در زمان و منابع صرفه جویی کند.  برنامه ریزی واکنش در مدیریت بحران سیاسی، با کمک کلان داده ها ، با موارد ذیل امکان می یابد:

1-2. تحلیل پیشینه(Historical Analysis): کلان داده به تصمیم گیرندگان سیاسی امکان تجزیه و تحلیل داده های تاریخی مربوط به بحران های گذشته یا حوادث مشابه قدیمی را می دهد. با مطالعه نحوه مدیریت این موقعیت ها و نتایج آنها، رهبران می توانند استراتژی های موفق را شناسایی کرده و از تکرار اشتباهات گذشته اجتناب کنند. این تحلیل تاریخی زمینه ارزشمندی را برای ایجاد طرح‌های پاسخ فراهم می‌کند.

2-2. معیارسازی و بهترین شیوه ها(Benchmarking and Best Practices): تصمیم گیرندگان می توانند طرح های پاسخ خود را در برابر بهترین شیوه ها در موقعیت های مشابه محک بزنند. کلان داده به شناسایی بهترین شیوه های جهانی یا ملی، مطالعات موردی و داستان های موفقیت کمک می کند. این فرآیند معیار، دانش انباشته ای را ارائه می دهد که می تواند با بحران فعلی سازگار شود و احتمال موفقیت را بهبود بخشد.

3-2. استراتژی های پاسخ مناسب (Tailored Response Strategies): با استفاده از تجزیه و تحلیل کلان داده ها، رهبران می توانند استراتژی های واکنش را با ماهیت خاص بحران تنظیم کنند. آنها می توانند عواملی مانند علل بحران، پیامدهای پیش بینی شده و جمعیت و نیازهای جمعیت آسیب دیده را در نظر بگیرند. این سفارشی سازی منجر به طرح های پاسخی می شود که موثرتر ، مرتبط تر و توجیه پذیر ترند.

4-2. بهینه سازی منابع(Resource Optimization): یک رویکرد داده محور به بهینه سازی تخصیص منابع کمک می کند. رهبران سیاسی می توانند شناسایی کنند که کدام منابع برای بحران خاص ضروری هستند و آنها را به طور کارآمد تخصیص دهند. این امر می تواند از هدر رفتن جلوگیری کند و اطمینان حاصل کند که منابع به جایی که بیشتر مورد نیاز است هدایت می شوند.

5-2. صرفه جویی در زمان و هزینه(Time and Cost Savings): توسعه یک طرح پاسخ بر اساس داده های قبلی مبتنی بر بهترین شیوه ها می تواند در زمان و منابع ارزشمند صرفه جویی کند. به جای شروع از صفر، رهبران می توانند بر دانش و استراتژی های موجود از بحران های قبلی تکیه کنند. این کارایی به ویژه در طول بحران های سیاسی حساس و لحظه ای  بسیار مهم است.

6-2. تعامل با ذینفعان(Stakeholder Engagement): برنامه ریزی پاسخ مبتنی بر داده، مشارکت ذینفعان مختلف مانند سازمان های دولتی، سازمان های غیردولتی و شرکای بین المللی را نیز در نظر می گیرد. این امر تلاش هماهنگ و مشترک برای پاسخگویی را تضمین کرده و اثربخشی کلی طرح را افزایش می دهد.

به طور خلاصه، برنامه ریزی و طرح واکنش در مدیریت بحران سیاسی، با هدایت  کلان داده ها، به رهبران سیاسی قدرت می دهد تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند، استراتژی ها را بومی سازی کرده و تخصیص منابع را بهینه کنند. این رویکرد نه تنها احتمال پاسخ موفقیت آمیز به بحران را افزایش می دهد، بلکه باعث صرفه جویی در زمان و منابع ارزشمندی می شود که در نهایت به نفع جمعیت آسیب دیده و استقرار مجدد ثبات سیاسی است.

3. تخصیص منابع(Resource Allocation)

تخصیص کارآمد منابع از جنبه های حیاتی مدیریت بحران است. کلان داده می تواند با ارائه اطلاعات بلادرنگ در مورد مناطق یا جوامعی که بیشتر تحت تاثیر بحران قرار گرفته اند، به بهینه سازی تخصیص منابع کمک کند. این امر تضمین می کند که منابع در جایی که بیشتر مورد نیاز است مستقر شده و اثربخشی کلی افزایش یابد.

تمرکز مدیران سیاسی بر تخصیص منابع و نقش کلان داده در بهینه سازی آن در مدیریت بحران بسیار مهم است. در اینجا چند نکته کلیدی در اهمیت تخصیص کارآمد منابع وجود دارد که می بایست به آن توجه ویژه نمود:

1-3. اولویت بندی داده محور(Data-Driven Prioritization): تجزیه و تحلیل کلان داده ها امکان اولویت بندی منابع را بر اساس داده های زمان واقعی و مکان خاص فراهم می کند. تصمیم گیرندگان می توانند مناطق یا جوامعی را که شدیداً تحت تأثیر بحران قرار گرفته اند شناسایی کرده و منابع را بر اساس آن تخصیص دهند. این اولویت بندی مبتنی بر داده تضمین می کند که منابع به جایی هدایت شوند که می توانند بیشترین تأثیر را داشته باشند.

2-3. جلوگیری از کمبود منابع(Preventing Resource Shortages): با استفاده از داده های بلادرنگ، رهبران سیاسی می توانند کمبود منابع بالقوه را پیش بینی کنند. آنها می توانند به سرعت، افزایش تقاضا برای منابع ضروری مانند تجهیزات پزشکی، پرسنل اورژانس، نیروهای نظامی یا سرپناه موقت را شناسایی کنند. این شناخت زودهنگام اقدامات پیشگیرانه را برای جلوگیری از کمبود و اطمینان از پاسخ موثرتر امکان پذیر می کند.

3-3. بهینه سازی زمان پاسخگویی(Optimizing Response Time): تخصیص کارآمد منابع، زمان پاسخگویی را کاهش می دهد. منابع به سرعت به مناطق نیازمند ارسال می شوند و تاخیر در ارائه کمک به حداقل می رسد. این واکنش سریع می‌تواند در موقعیت‌هایی که زمان بسیار مهم است، مانند بلایای طبیعی یا شرایط اضطراری بهداشت عمومی، حیاتی باشد.

4-3. برابری و انصاف(Equity and Fairness): کلان داده ها همچنین می توانند به تضمین تخصیص عادلانه منابع کمک کنند. تصمیم گیرندگان می توانند از داده های جمعیتی و اجتماعی-اقتصادی برای رسیدگی به نابرابری ها و توزیع عادلانه منابع استفاده کنند و مطمئن شوند که جمعیت های آسیب پذیر در طول یک بحران ، بی عدالتی , و تبعیض در تخصیص را تجربه نمی کنند.

5-3. کارایی هزینه(Cost Efficiency): بهینه سازی منابع با جلوگیری از هدر رفتن منابع و کاهش هزینه ها صرفه جویی می کند. این کارایی به ویژه در موقعیت‌های محدود به منابع ، جایی که هر منبع باید به طور موثر استفاده شود، ارزشمند است.

6-3. شفافیت و پاسخگویی(Transparency and Accountability): تخصیص منابع مبتنی بر کلان داده ها مبنای شفافی برای تصمیم گیری فراهم می کند. این شفافیت می تواند اعتماد و پاسخگویی عمومی را افزایش دهد، زیرا فرآیند تخصیص بر اساس معیارهای عینی و داده های همزمان، بلادرنگ و واقعی است.

7-3. تطبیق پذیری(Adaptability): داده های بلادرنگ امکان سازگاری در تخصیص منابع را فراهم می کند. تصمیم گیرندگان می توانند استراتژی های تخصیص منابع خود را با پیشرفت بحران و در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید تنظیم کنند. این انعطاف‌پذیری تضمین می‌کند که منابع همچنان به سمت مناطقی که بیشترین نیاز را دارند هدایت می‌شوند.

به طور خلاصه، تخصیص کارآمد منابع در مدیریت بحران، با هدایت کلان داده ها، تضمین می کند که منابع به جایی که بیشتر مورد نیاز است هدایت شوند. این نه تنها اثربخشی کلی طرح پاسخ را بهبود می بخشد، بلکه از کمبودها جلوگیری می کند، برابری را افزایش می دهد و شفافیت و پاسخگویی را در فرآیند تخصیص ارتقا می دهد.

4. تحلیل احساسات عمومی(Public Sentiment Analysis)

درک احساسات عمومی برای سیاست مداران در طول یک بحران حیاتی است. تجزیه و تحلیل کلان داده ها از احساسات عمومی در رسانه های اجتماعی و منابع خبری، نمایی کلی را در مورد چگونگی درک و دریافت مردم از بحران ارائه می دهد. سیاستمداران می‌توانند از این اطلاعات برای هماهنگ کردن پاسخ‌های خود با احساسات و نگرانی‌های عمومی استفاده کنند و تلاش‌های کلی مدیریت بحران خود را بهبود بخشند.

تاکید بر تجزیه و تحلیل احساسات عمومی، به ویژه از طریق استفاده از کلان داده ها در طول یک بحران، بسیار مهم است. در اینجا چند نکته محوری در درک اهمیت آن ذکر می گردد:

1-4. بازخورد بیدرنگ(Real-Time Feedback): تجزیه و تحلیل کلان داده ها یک حلقه بازخورد در زمان واقعی در خصوص احساسات عمومی فراهم می کند. با نظارت بر رسانه‌های اجتماعی، مقالات خبری و سایر منابع، رهبران سیاسی می‌توانند به سرعت ، چگونگی واکنش مردم به بحران و تلاش‌های واکنش‌شان را بسنجند. این بینش بلادرنگ امکان تعدیل و تطبیق به موقع استراتژی های طرح پاسخ را فراهم می کند.

2-4. تعامل با جامعه(Community Engagement): درک احساسات عمومی به سیاستمداران اجازه می دهد تا به طور مؤثرتری با جوامع آسیب دیده تعامل داشته باشند و تابلویی واقعی از  نگرانی ها، ترس ها و انتظارات مردم ارائه می دهد. این مشارکت، اعتماد را تقویت می کند و نشان می دهد که رهبران به نیازهای مردم توجه دارند.

3-4. پیام های سفارشی سازی شده (Tailored Messaging): تجزیه و تحلیل احساسات عمومی به ایجاد پیام های سفارشی سازی شده کمک می کند. رهبران سیاسی می‌توانند ارتباطات خود را برای رسیدگی به نگرانی‌ها یا تصورات نادرست عمومی تنظیم کنند. این امر تضمین می کند که پیام ارسال شده در بین آحاد مردم  به خوبی دریافت شود.

4-4. کاهش اطلاعات نادرست(Mitigating Misinformation): در طول یک بحران، اطلاعات نادرست و شایعه می تواند به سرعت گسترش یابد. تجزیه و تحلیل احساسات عمومی به شناسایی اطلاعات نادرست یا گمراه کننده که ممکن است باعث وحشت یا سردرگمی مردم شود کمک می کند. رهبران سیاسی می توانند برای رسیدگی و اصلاح چنین اطلاعات نادرستی اقدامات موثری انجام دهند.

5-4. تقویت ارتباطات بحران(Enhancing Crisis Communication): ارتباطات موثر در بحران برای حفظ اعتماد عمومی بسیار مهم است. سیاستمداران با همسو کردن پاسخ های خود با احساسات عمومی، می توانند اثربخشی ارتباطات بحران خود را افزایش دهند. آن‌ها می‌توانند از بینش‌های مبتنی بر داده‌ها برای رسیدگی به سؤالات و نگرانی‌های عمومی به طور فعال استفاده کنند.

6-4. حمایت عمومی(Public Support): وقتی رهبران سیاسی نشان می دهند که به احساسات عمومی پاسخ می دهند، می تواند منجر به افزایش حمایت عمومی از تلاش های مدیریت بحران شود. حمایت عمومی اغلب برای موفقیت تلاش‌های پاسخ و بازیابی بسیار مهم است.

7-4. سازگاری (Adaptability): احساسات عمومی می تواند به سرعت در طول یک بحران تغییر کند. داده های بزرگ امکان نظارت بر این تغییرات در احساسات و توانایی انطباق استراتژی های پاسخ را بر اساس آن فراهم می کند. این سازگاری در شرایط بحرانی حیاتی است.

به طور خلاصه، تجزیه و تحلیل احساسات عمومی از طریق کلان داده ، بینش های ارزشمندی را در مورد ادراکات و احساسات عمومی در طول یک بحران ارائه می دهد. رهبران سیاسی را قادر می سازد تا به طور مؤثر درگیر شوند، پیام های خود را تنظیم کنند و اعتماد عمومی را حفظ کنند و در نهایت تلاش های کلی مدیریت بحران را بهبود بخشند. این رویکرد مبتنی بر داده، یک عنصر کلیدی در هدایت بحران های سیاسی پیچیده است.

5. ارتباطات بحران(Crisis Communication)

ارتباط موثر کلید مدیریت بحران سیاسی است. تجزیه و تحلیل داده ها می تواند طنین انداز ترین استراتژی های پیام رسانی را کشف کند. می‌تواند به شناسایی پیام‌هایی که با مردم و ذینفعان طنین‌انداز می‌شوند کمک کند، و به رهبران سیاسی اجازه می‌دهد تا ارتباطاتی ایجاد کنند که احتمال درک و پذیرش آن‌ها بیشتر است.

تاکید بر ارتباطات بحران و همسویی آن با تجزیه و تحلیل داده های بزرگ برای مدیریت موثر بحران در جهان سیاست بسیار مهم است. در اینجا به چند نکته مهم در اهمیت ارتباطات بحران مبتنی بر داده به اختصار اشاره می شود:

1-5. مرتبط بودن پیام(Message Relevance): داده های بزرگ می توانند نشان دهند که کدام پیام ها بیشتر به بحران و نگرانی های مردم مربوط هستند. این مرتبط بودن پیام تضمین می‌کند که ارتباط موثر انجام شده و نقش خود را در مدیریت بحران ایفا می کند.

2-5. تقسیم بندی مخاطبان(Audience Segmentation): تجزیه و تحلیل داده ها می تواند به تقسیم بندی مخاطبان یا ذینفعان بر اساس ترجیحات، جمعیت شناسی و نگرانی های آنها کمک کند. تطبیق پیام ها برای بخش های خاص مخاطبین، طنین و اثربخشی آنها را افزایش می دهد.

3-5. بازخورد بلادرنگ(Real-Time Feedback): کلان داده بازخوردی در زمان واقعی در مورد نحوه دریافت پیام ها ارائه می دهد. تصمیم گیرندگان اگر مشاهده کنند که پیام های خاصی طنین انداز نمی شوند یا باعث سردرگمی می شوند، می توانند به سرعت استراتژی های ارتباطی خود را تنظیم کنند.

4-5. آزمایش پیام(Message Testing): قبل از انتشار انبوه، رهبران سیاسی می توانند از کلان داده ها برای آزمایش پیام های مختلف یا استراتژی های ارتباطی استفاده کنند. این تست A/B امکان شناسایی موثرترین رویکردها، صرفه جویی در زمان و منابع را در دراز مدت فراهم می کند.

5-5. ردیابی مشکل(Issue Tracking): داده های بزرگ می توانند مسائل و نگرانی هایی را که در احساسات عمومی برجسته تر هستند را ردیابی کنند. این اطلاعات رهبران را در پرداختن به موضوعات خاصی که برای عموم مردم اهمیت دارد، راهنمایی می کند.

6-5. رویکرد چند کاناله(Multichannel Approach): تجزیه و تحلیل داده ها می تواند موثرترین کانال های ارتباطی را برای دسترسی به اقشار مختلف مردم شناسایی کند. با استفاده از این امر پیام ها از طریق پلتفرم های مناسب منتشر می شوند.

7-5. قابلیت انطباق پیام در بحران(Crisis Messaging Adaptability): احساسات عمومی می تواند به سرعت در طول یک بحران تغییر کند. کلان داده ها به رهبران این امکان را می دهد که پیام های خود را در پاسخ به احساسات عمومی در حال تحول و تحولات جدید مطابقت دهند.

8-5. ساخت روایت بحران(Crisis Narrative Building): ارتباط موثر بحران اغلب شامل ساختن روایتی است که برای عموم و ذینفعان منطقی باشد. کلان داده می تواند به شناسایی اجزای کلیدی این روایت و قانع کننده ترین داستان برای روایت کمک کند.

9-5. ثبات و انسجام (Consistency and Coherence): پیام‌های ارسال شده مبتنی بر کلان داده ها تضمین می‌کنند که ارتباطات در طول بحران پایدار و منسجم باقی می‌ماند. ثبات برای حفظ اعتماد و اطمینان عمومی ضروری است.

به طور خلاصه، ارتباطات بحران که تجزیه و تحلیل داده های کلان را میسر می کند به رهبران سیاسی اجازه می دهد تا پیام هایی را ایجاد کنند که مرتبط هستند،  با نفوذ مناسبی در میان مردم طنین انداز می شوند و می توانند در زمان واقعی تنظیم شوند. این امر متضمن ارتباطات انطباق یافته، متناسب و موثر است، که برای مدیریت موفقیت آمیز بحران های سیاسی و حفظ حمایت عمومی حیاتی است.

حرف آخر :

استفاده از کلان داده ها در مدیریت بحران سیاسی می تواند سرعت و اثربخشی پاسخ ها را افزایش دهد، تخصیص منابع را بهبود بخشد و اطمینان حاصل کند که استراتژی های ارتباطی با احساسات عمومی همسوتر هستند. این امر به رهبران سیاسی قدرت می‌دهد تا در برخورد با بحران‌های سیاسی تصمیماتی مبتنی بر داده‌ اتخاذ کنند. البته پرواضح است که برخورد مسئولانه با داده های حساس و احترام به ملاحظات حریم خصوصی و اخلاقی در این فرآیند موضوعی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

منابعی برای مطالعه بیشتر :

1-Qadir, J., Ali, A., ur Rasool, R. et al. Crisis analytics: big data-driven crisis response.  Int J Humanitarian Action1,12 (2016).

2–How big data has changed politics https://www.cio.com/article/221882/how-big-data-has-changed-politics.html

3-Karsten Donnay, « Big Data for Monitoring Political Instability », International Development Policy | Revue internationale de politique de développement [Online], 8. URL : http://poldev.revues.org/2468

 4- کلان داده‌ها (Big Data) چیست و چه اهمیتی دارد؟ https://fararu.com/fa/news/428809 

5-مدیریت بحران‌/ مولف جک گات شالک‌؛ مترجم احمد صدقی‌؛ برنامه ریزی و نظارت برترجمه مرکز  برنامه ریزی و تالیف کتابهای درسی‌ تهران‌: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌، ستاد مشترک‌، معاونت آموزش و نیروی انسانی‌، مرکز برنامه ریزی و تالیف کتابهای درسی ، 1384.

6-مدیریت بحران چیست و چگونه اجرا می‌شود؟  مترجمان: سید فردین رضایی  و  محمدامین کرامت  کارشناس ارشد مدیریت بحران دانشگاه جامع امام حسین(ع)

7-مدیریت بحران در جمهوری اسلامی ایران: بحران‌های سیاسی – اجتماعی منوچهر محمدی، چاپ 1394 ، انتشارات دفتر نشر معارف

انتهای پیام

بانک صادرات

یک پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا